E210009
Laatste revisie: 18-08-2021

E210009 - Commissiemededeling: Strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030



Met de mededelingPDF-document “Een Unie van gelijkheid: strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030” wordt een hernieuwde strategie geïntroduceerd, die voortbouwt op de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020. De strategie beoogt de diverse obstakels waarmee personen met een handicap geconfronteerd worden, aan te pakken en ondersteunt de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag handicap).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 29 juni 2021 namen de commissies het verslag schriftelijk overleg voor kennisgeving aan.

Europees

Op 14 juni 2021 nam de Raad conclusiesPDF-document aan met betrekking tot het voorstel.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Unie van gelijkheid: Strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030

document Europese Commissie

COM(2021)101PDF-document, d.d. 3 maart 2021

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 29 juni 2021 namen de commissies het verslag schriftelijk overleg voor kennisgeving aan.

Op 20 mei 2021 werd de brief met vragen over het voorstel aan de minister voor Medische Zorg en Sport verstuurd. Op 21 juni 2021 stuurde de minister een antwoord. Op 22 juni 2021 werd het verslag schriftelijk overleg vastgesteld (EK, A). De commissies bespreken dit op 29 juni 2021.

Op 11 mei 2021 leverden de leden van de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de leden van de fracties van de PvdA (Karakus) en PvdD (Prast) inbreng voor schriftelijk overleg.

Op 20 april 2021 besloten de commissies het voorstel in behandeling te nemen en op 11 mei 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


Behandeling Tweede Kamer

Op 8 juli 2021 nam de commissie VWS het verslag van een schriftelijk overleg voor kennisgeving aan.

Op 21 mei 2021 is de brief met vragen naar aanleiding van het BNC-fiche verstuurd aan de minister voor Medische Zorg en Sport. Op 21 juni 2021 stuurde de minister een antwoord (22.112, 3142).

De commissie VWS leverde op 19 mei 2021 inbreng voor schriftelijk overleg over het voorstel.


Standpunt Nederlandse regering

Op 9 april 2021 ontving de Kamer een BNC-fiche over het voorstel. Hierin geeft het kabinet aan de strategie te verwelkomen en de doelstelling en beoogde effecten te onderschrijven die de Commissie met deze strategie nastreeft.

Volgens het kabinet is er in de EU (zowel binnen de Raad als het Europees Parlement) brede steun voor de doelen van deze strategie. Verschillen tussen lidstaten wat betreft steun voor concrete onderdelen uit het voorstel zullen naar verwachting van het kabinet te maken hebben met de mate waarin het betreffende punt al in de verschillende landen geïmplementeerd is en in hoeverre het voorstel past binnen de eigen plannen tot verdere implementatie van het VN-verdrag handicap.

Op grond van artikel 19 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) kan de EU maatregelen nemen om discriminatie op grond van handicap te bestrijden op terreinen waarop de EU bevoegd is. Daarnaast heeft de EU een met de lidstaten gedeelde bevoegdheid op het gebied van de interne markt en vervoer, sociaal beleid en de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (artikel 4, tweede lid, sub a en g, b en j VWEU). De EU heeft eveneens een aanvullende bevoegdheid op het terrein van de bescherming en verbetering van de menselijke gezondheid, cultuur en onderwijs (artikel 6 sub a, c en e, VWEU). Daarom beoordeelt het kabinet de grondhouding ten aanzien van de bevoegdheid als positief

De grondhouding van het kabinet ten aanzien van de subsidiariteit is ook positief. De genoemde acties in de mededeling hebben volgens het kabinet mede als doel lidstaten te ondersteunen bij de uitvoering van het VN-verdrag handicap, waar de EU ook partij bij is.

Het kabinet beoordeeld de grondhouding ten aanzien van de proportionaliteit ook als positief. De aangekondigde acties zijn volgens het kabinet geschikt om de lidstaten te ondersteunen bij de verdere implementatie van het VN-verdrag handicap. Hierbij geeft het kabinet wel aan dat bij de aangekondigde initiatieven over de European Disability Card en de voorstellen tot verbetering van de toegang tot het rechtsbestel van mensen met een beperking, de Commissie nog onvoldoende duidelijk is van welke instrumenten zij gebruik zal maken en welke juridische status en reikwijdte deze maatregelen zullen hebben.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met de mededelingPDF-document“Een Unie van gelijkheid: strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030” wordt een hernieuwde strategie geïntroduceerd, die voortbouwt op de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020. De strategie beoogt de diverse obstakels waarmee personen met een handicap geconfronteerd worden, aan te pakken en ondersteunt de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag handicap).

De mededeling bevat initiatieven en activiteiten op diverse gebieden, waaronder een betere toegankelijkheid van ICT , vervoer en infrastructuur; het bevorderen van het vrije verkeer van mensen met een beperking tussen de lidstaten door het ontwikkelen van een Europese gehandicaptenkaart en het bevorderen van politieke participatie; verbeteringen op het gebied van zelfstandig wonen, arbeidsparticipatie en toegankelijkheid van het beroepsonderwijs; en betere toegang tot het rechtsbestel, onderwijs en gezondheidszorg en ondersteuning van slachtoffers van geweld. Verder zal de implementatie van het VN-verdrag handicap door partnerlanden worden ondersteund. Ter verbetering van de uitvoering van het VN-verdrag binnen de EU wordt een Gehandicaptenplatform opgericht. De acties en doelstellingen van deze mededeling worden gemonitord; in 2024 zal een verslag worden uitgebracht, waarbij de voortgang van de uitvoering wordt beoordeeld.


Behandeling Raad

Op 14 juni 2021 nam de Raad conclusiesPDF-document aan met betrekking tot het voorstel.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie voor werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) behandelt het voorstel. De commissies voor milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI), interne markt en consumentenbescherming (IMCO), transport (TRAN), cultuur en onderwijs (CULT), justitie en binnenlandse zaken (LIBE) de commissie voor de rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM), en de verzoekschriften (PETI) zijn ingesteld als adviescommissies.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 21 juli 2021 nam de Tsjechische Senaat een resolutiePDF-document aan over het voorstel. De Senaat verwelkomt het voorstel en vraagt de Tsjechische regering wetsvoorstellen te doen om de strategie op nationaal niveau te implementeren. De resolutie is in het kader van de politieke dialoog verzonden aan de Europese Commissie.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen