E210020
  ruit icoon
Laatste revisie: 18-02-2022

E210020 - Commissiemededeling over de nieuwe EU-bosstrategie voor 2030De EU-bosstrategie is een vlaggenschipinitiatief van de Europese Green Deal dat voortbouwt op de Biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2030 (zie E200010). De strategie draagt bij tot het voorgestelde pakket maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met ten minste 55 % te verminderen en de EU in 2050 klimaatneutraal te maken (het 'Fit-for-55'-pakket). De mededeling signaleert de belangrijke rol die bos in Europa kan spelen voor het realiseren van de doelen uit de Europese Green Deal.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 15 februari 2022 heeft de commissie het antwoord van de Europese Commissie voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 15 november 2021 heeft de Landbouw- en Visserijraad (21.501-32, 1360) raadsconclusies aangenomen over de EU-bossenstrategie.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comite en het Comite van de Regio's: Nieuwe EU-bosstrategie voor 2030

document Europese Commissie

COM(2021)572PDF-document, d.d. 16 juli 2021

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 15 februari 2022 heeft de commissie het antwoord van de Europese Commissie voor kennisgeving aangenomen.

Op 7 februari 2022 stuurde de Europese Commissie een antwoord (EK, E) op de brief van 22 oktober 2021. De commissie bespreekt het antwoord op 15 februari 2022.

Op 1 februari 2022 besloot de commissie het antwoord van de minister te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de minister voor Natuur en Stikstof.

Op 24 december 2021 is de brief met nadere vragen verstuurd naar de minister van LNV. Op 27 januari 2022 stuurde de minister voor Natuur en Stikstof een antwoord en werd het verslag van een nader schriftelijk overleg (35.919, D) vastgesteld. De commissie bespreekt dit op 1 februari 2022.

Op 21 december 2021 werd er inbreng geleverd voor nader schriftelijk overleg met de minister van LNV door de fracties van SP (Gerkens) gezamenlijk met GroenLinks (Kluit).

Op 7 december 2021 besloot de commissie op 21 december 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de minister van LNV.

De commissie besloot op 30 november 2021 het verslag schriftelijk overleg aan te houden tot 7 december 2021.

Op 19 november 2021 stuurde de minister van LNV een antwoord op de brief van 20 oktober 2021 en op 22 november 2021 werd het verslag schriftelijk overleg vastgesteld (EK, C). Op 30 november 2021 bespreekt de commissie het antwoord.

Op 22 oktober 2021 is de brief (EK, B) met vragen over de nieuwe EU-bosstrategie voor 2030 verstuurd naar de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog.

Op 20 oktober 2021 is de brief met vragen verstuurd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Op 12 oktober 2021 werd er inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering en de Europese Commissie door de fracties van GroenLinks (Kluit), gezamenlijk met de SP (Gerkens), de PvdD (Prast) mede namens de Fractie-Nanninga (Berkhout), en de OSF (Raven).

Op 28 september 2021 besloot de commissie op 12 oktober 2021 gelegenheid tot inbreng voor schriftelijk overleg te geven.

Op 14 september 2021 besloot de commissie EZK/LNV het BNC-fiche van de strategie af te wachten.


Behandeling Tweede Kamer

Op 5 oktober 2021 stelde de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vragen aan de minister van LNV over onder andere de EU-bosstrategie. De vragen zijn op 6 oktober 2021 beantwoord en op 18 november 2021 is het verslag schriftelijk overleg vastgesteld (21.501-32, 1352).


Standpunt Nederlandse regering

Op 10 september 2021 ontving de Kamer het BNC-fiche (EK, A) voor de EU-bosstrategie. Het kabinet verwelkomt de strategie en de bijdrage ervan aan de doelen van de Green Deal. Daarbij geeft het kabinet aan dat de EU-bossenstrategie goed aansluit bij de nationale bossenstrategie, met aandacht en doelen gericht op thema's als biodiversiteit, klimaatadaptatie en -mitigatie en bosuitbreiding.

De bevoegdheid van de EU over dit voorstel oordeelt het kabinet als positief. De mededeling raakt aan verschillende beleidsterreinen op het gebied van milieu en klimaat waarmee de EU een met lidstaten gedeelde bevoegdheid heeft. Daarnaast heeft de mededeling betrekking op handelspolitiek, waarop de EU een exclusieve bevoegdheid heeft. Ook raakt de mededeling aan onderzoek en technologische ontwikkeling, waarop de EU en de lidstaten een parallelle bevoegdheid hebben.

Ten aanzien van de subsidiariteit oordeelt het kabinet ook positief. De mededeling bestaat vooral uit voorstellen die goed aansluiten bij het realiseren van de doelen in de Europese Green Deal. Daarbij concludeert het kabinet dat een gecoordineerde aanpak vanuit de EU om de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen te halen een meerwaarde heeft ten opzichte van een aanpak als afzonderlijke lidstaten. Daarom beschouwt het kabinet optreden op EU-niveau als rechtvaardig.

Verder is het kabinet positief over de proportionaliteit ten aanzien van de mededeling. De voorgestelde instrumenten zoals bosuitbreiding of striktere bescherming van oerbossen zijn geschikt om de doelen te bereiken. De instrumenten gaan volgens het kabinet niet verder dan noodzakelijk, omdat zij stimulerend en bevorderend van karakter zijn. Het kabinet vindt het wetsvoorstel over de monitoring van bossen ook niet verdergaan dan noodzakelijk en is geschikt om de gestelde doelen te bereiken.

Lidstaten met een lange bosbouwtraditie hebben kritiek geuit op het voorstel omdat er te weinig aandacht geschonken zou worden over de sociaalculturele aspecten van bossen, met name de lokale energieproductie en houtkap. Een belangrijk onderwerp in de krachtenvelddiscussie is waar de bevoegdheid van de Commissie eindigt en die van de lidstaten begint. Lidstaten hechten waarde eraan dat het behoud van het overkoepeld bosbeleid een bevoegdheid blijft van de lidstaten. Ook wordt er verwacht dat het Europees Parlement kritisch zal zijn op de mogelijkheden die de Europese Commissie aandraagt om de doelstellingen te financieren.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 16 juli 2021 presenteerde de Europese Commissie de mededelingPDF-document over een nieuwe EU-bosstrategie voor 2030. Dit is een vlaggenschipinitiatief van de Europese Green Deal dat voortbouwt op de Biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2030 (zie E200010). De strategie draagt bij tot het voorgestelde pakket maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met ten minste 55 % te verminderen en de EU in 2050 klimaatneutraal te maken (het 'Fit-for-55'-pakket).

De mededeling signaleert de belangrijke rol die bos in Europa kan spelen voor het realiseren van de doelen uit de Europese Green Deal. Uitbreiding van het huidige areaal bos in de EU, herstel, het veerkrachtiger maken en beschermen van bossen zijn daarbij kernelementen van de voorgestelde strategie. Ook is er een noodzaak om een nieuwe balans te vinden tussen de functies van bos voor klimaat, biodiversiteit en bio-economie. Daarnaast constateert de mededeling dat de EU, met de huidige staat van de bossen en een veranderend klimaat, het gevaar loopt dat belangrijke ecosysteemdiensten en producten steeds minder geleverd kunnen worden, terwijl de maatschappij ze harder nodig heeft. Ten slotte wordt in de bosstrategie een wetgevingsvoorstel aangekondigd om de controle van en de rapportage en gegevensverzameling over bossen in de EU te verbeteren.


Behandeling Raad

Op 15 november 2021 heeft de Landbouw- en Visserijraad (21.501-32, 1360) raadsconclusies aangenomen over de EU-bossenstrategie.

Op 11 oktober 2021 heeft de Landbouw- en Visserijraad (21.501-32, 1356) een tafelronde gehouden over de EU-bossenstrategie. Veel lidstaten vroegen aandacht voor de verschillende functies van bossen en voor de balans van duurzaam bosbeheer. Daarnaast uitten lidstaten kritiek op de subsidiariteit in de bossenstrategie, en wilden een impact assessment op de strategie. Nederland gaf aan de strategie te steunen en vroeg om een impact assessment van de bossenstrategie waarin de effecten van de strategie op bossen in derde landen worden meegenomen.

Op 6 oktober 2021 heeft de Milieuraad (21.501-08, 837) een eerste gedachtewisseling gehouden over de EU-bosstrategie. Lidstaten verwelkomden de strategie, maar er was ook kritiek. Het kabinet heeft aandacht gevraagd voor de internationale rol van de EU als het gaat om de aanpak van internationale ontbossing en werd daarin gesteund door meerdere lidstaten. De Europese Commissie refereerde als reactie hierop aan de aankomende voorstellen van de Commissie op het terrein van internationale ontbossing die eind dit jaar verwacht worden. Daarnaast gaven enkele lidstaten, waaronder Nederland, het belang aan van de bescherming van de oerbossen in Europa.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie voor Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies voor Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en Industrie, onderzoek en energie (ITRE) zijn aangesteld als adviescommissies.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 14 december 2021 publiceerde het Zweedse parlement een statementPDF-document over de EU-bosstrategie. Het parlement verwelkomt een nieuwe EU-bossenstrategie, maar heeft kritiek op sommige initiatieven in de strategie die zorgen voor meer gedetailleerde regelgeving, meer centralisatie en een groter aantal supranationale elementen die in strijd zijn met nationale regelgeving.

Op 5 november 2021 publiceerde de Tsjechische Senaat een politiek dialoogPDF-document over onder andere de EU-bosstrategie. De Senaat steunt de positie van de regering in de onderhandelingen en vraagt om een impact assessment van de Europese Commissie. Daarnaast vraagt de Senaat ook een impact assessment van de eigen regering.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen