E200010
Laatste revisie: 27-01-2023

E200010 - Commissiemededeling: EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengenDe Europese Biodiversiteitsstrategie is een pijler van de Europese Green Deal en heeft tot doel de biodiversiteit in Europa uiterlijk in 2030 op het pad naar herstel te zetten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 7 december 2021 besloot de commissie geen inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg en het antwoord van de Europese Commissie van 19 november 2021 ter kennisgeving aan te nemen.

Europees

Tijdens de Milieuraad van 20 december 2022 (21.501-08, I) gaf de Commissie informatie over de voortgang van de implementatie en de aankomende beoordelingen van de EU-biodiversiteitsstrategie. De Commissie gaf aan dat van plan te zijn om in 2023 twee beleidsevaluaties uit te voeren, met het oog op de publicatie van de resultaten in 2024.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen

document Europese Commissie

COM(2020)380PDF-document, d.d. 20 mei 2020

rechtsgrondslag

artikel 4, lid 2 VWEU

artikel 3, lid 1 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 7 december 2021 besloot de commissie geen inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg en het antwoord van de Europese Commissie van 19 november 2021 ter kennisgeving aan te nemen.

Op 30 november 2021 besprak de commissie het antwoord van de Europese Commissie. De commissie besloot op 7 december 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Op 19 november 2021 stuurde de Europese Commissie een antwoord (EK, F) op de brief van 23 september 2021.

Op 23 september 2021 is de brief met nadere vragen (EK, E) verstuurd aan de Europese Commissie.

Op 14 september 2021 besprak de commissie het antwoord van de Europese Commissie. De commissie besloot inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Op 27 juli 2021 stuurde de Europese Commissie een antwoord (EK, D) op de brief van 27 mei 2021.

Op 27 mei 2021 is de brief met nadere vragen (EK, C) verstuurd aan de Europese Commissie.

Op 18 mei 2021 leverden de fracties van GroenLinks en PvdD inbreng voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie.

Op 11 mei 2021 bespak de commissie het antwoord van de Europese Commissie. De commissie besloot om op 18 mei 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Op 26 januari 2021 is de brief (EK, A) met vragen van de fractie van GroenLinks over de biodiversiteitsstrategie verstuurd naar de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog. Op 21 april 2021 stuurde de Europese Commissie een antwoord (EK, B).

Op 20 januari 2021 is de brief met vragen van de fracties van GroenLinks en de PvdD over de biodiversiteitsstrategie en de "van boer tot bord"-strategie verstuurd naar de minister van LNV. Op 17 februari 2021 stuurde de minister een antwoord. Op 18 februari 2021 is het verslag schriftelijk overleg gepubliceerd (35.710 / 35.700, A). Op 23 februari 2021 nam de commissie het verslag van het schriftelijk overleg met de minister voor kennisgeving aan.

Op 12 januari 2021 leverden de fracties van GroenLinks en PvdD inbreng voor schriftelijk overleg over de biodiversiteitsstrategie en de 'van-boer-tot-bord'-strategie.

Op 8 december 2020 besloot de commissie inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de biodiversiteitsstrategie en de 'van-boer-tot-bord'-strategie tijdens de eerstvolgende commissievergadering na het kerstreces.

Op 1 december 2020 vond via videoverbinding een technische briefing plaats over de biodiversiteitsstrategie en de "van boer tot bord"-strategie.

Op 22 september 2020 voerden de commissie EZK/LNV en EUZA een mondeling overleg met Eurocommissaris Frans Timmermans over de Europese Green Deal. Het videoverslag is hier beschikbaar.

Tevens besloot de commissie EZK/LNV op 22 september 2020 om de technische briefing over de "Van boer tot bord"-strategie en de biodiversiteitsstrategie in november 2020 te houden.

Op 7 juli 2020 besloot de commissie een technische briefing van de Europese Commissie te verzoeken aangaande de biodiversiteitsstrategie en de "van boer tot bord"-strategie. Voorts besloot de commissie inbreng te leveren voor schriftelijk overleg na deze briefing over beide voorstellen. Ook wenst de commissie het BNC-fiche inzake de biodiversiteitsstrategie af te wachten, alvorens schriftelijke vragen te stellen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 23 juni 2021 (21.501-32, 1333) hebben de commissies LNV en Europese Zaken gezamelijk een overleg gevoerd met de minister van LNV over onder andere de biodiversiteitsstrategie en de van boer tot bord strategie.

Op 23 juni 2021 stuurde de commissie LNV een brief met vragen naar de Europese Commissie over een studie van FarmEurope over de impact van onder andere de biodiversiteitsstrategie op de agrarische sector.

De commissie LNV stelde op 10 november 2020 (21.501-32, 1259) een aantal vragen en opmerkingen over de geannoteerde agenda Videoconferentie voor Landbouwministers van 16 november 2020, waaronder de biodiversiteitsstrategie. Op 11 november 2020 stuurde de minister van LNV een antwoord.

Op 14 september 2020 (21.501-32, 1252) stuurde de commissie vragen en opmerkingen over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 21 en 22 september 2020 en het BNC-fiche over de biodiversiteitsstrategie naar de minister van LNV. Op 30 september 2020 stuurde de minister van LNV een antwoord.

Op 24 juni 2020 (21.501-32, 1240) voerde de commissie EUZA overleg met de minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de biodiversiteitsstrategie.


Standpunt Nederlandse regering

Het BNC-fiche met de inzet van de regering is op 10 juli 2020 naar de Kamer verstuurd.

De grondhouding ten aanzien van de subsidiariteit voor de mededeling beoordeelt de regering positief. Natuur, milieu en biodiversiteit evenals de impact daarop is grensoverschrijdend en is naar mening van de regering rechtvaardigt het optreden op EU-niveau. De doelstellingen van voorgenomen optreden kunnen volgens de regering niet door de lidstaten afzonderlijk worden bereikt.

De grondhouding ten opzichte van de bevoegdheid voor de mededeling beoordeelt de regering ook als positief. De in de mededeling geschetste prioriteiten passen volgens de regering binnen de verschillende beleidsterreinen van de Unie, met name aan landbouw en visserij, milieu, de instandhouding van biologische rijkdommen van de zee in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid, en gemeenschappelijke handelspolitiek. De regering geeft hierbij aan dat op het terrein van landbouw en visserij en milieu er sprake is van een gedeelde bevoegdheid tussen de EU en de lidstaten (artikel 4, lid 2, onderdelen d, e, VWEU) en op het terrein van de instandhouding van biologische rijkdommen van de zee in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid en gemeenschappelijke handelspolitiek is er sprake van een exclusieve bevoegdheid van de EU (artikel 3, lid 1, onderdeel d, e, VWEU).

De grondhouding ten aanzien van de proportionaliteit van de mededeling beoordeelt de regering gematigd positief. De in de strategie genoemde initiatieven zijn volgens de regering op hoofdlijnen geschikt de gestelde doelstellingen te bereiken. In hoeverre de in deze strategie aangekondigde specifieke voorstellen uiteindelijk proportioneel zullen zijn, zal volgens de regering mede afhangen van de uitwerking daarvan per beleidsthema. De regering acht het hierbij van groot belang dat in de doorvertaling van de EU-doelstellingen naar nationaal niveau rekening gehouden wordt met nationale context en dat dit aansluit bij staand nationaal beleid. De regering geeft aan dat zij bij de uitwerking van de biodiversiteitstrategie in concrete maatregelen bij de Commissie zal aandringen op een gedegen kosten- baten analyse op lidstaat niveau zodat in uiteindelijke wetsvoorstellen rekening gehouden kan worden met de nationale context.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Biodiversiteitsstrategie is een pijler van de Europese Green Deal en heeft tot doel de biodiversiteit in Europa uiterlijk in 2030 op het pad naar herstel te zetten. Met deze strategie beoogt de Europese Commissie de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit aan te pakken, zoals het niet-duurzame gebruik van het land en de zee, de overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, verontreiniging, en invasieve uitheemse soorten. De strategie is tijdens de COVID-19-pandemie vastgesteld en vormt een belangrijk onderdeel van het EU-herstelplan, omdat deze van belang is om toekomstige uitbraken te voorkomen en er veerkracht tegen te ontwikkelen alsook om onmiddellijk zakelijke en investeringskansen te bieden om het herstel van de economie van de EU te bevorderen. De strategie beoogt eveneens de integratie van biodiversiteitsoverwegingen te bewerkstelligen in de algemene EU-strategie voor economische groei.


Behandeling Raad

Tijdens de Milieuraad van 20 december 2022 (21.501-08, I) gaf de Commissie informatie over de voortgang van de implementatie en de aankomende beoordelingen van de EU-biodiversiteitsstrategie. De Commissie gaf aan dat van plan te zijn om in 2023 twee beleidsevaluaties uit te voeren, met het oog op de publicatie van de resultaten in 2024.

De milieuraad nam op 23 oktober 2020 (21.501-08, 813) conclusies aan over de biodiversiteitsstrategie.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 7 juni 2021 nam het Europees Parlement tijdens een plenaire zitting een resolutiePDF-document aan over de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Op 19 april 2021 publiceerde de commissie INTA van het Europees Parlement haar adviesPDF-document over het voorstel.

Op 25 maart 2021 publiceerde de commissie AFET van het Europees Parlement haar adviesPDF-document over het voorstel.

Op 25 maart 2021 publiceerde de commissie PECH van het Europees Parlement haar adviesPDF-document over het voorstel.

Op 12 maart 2021 publiceerde de commissie AGRI van het Europees Parlement haar adviesPDF-document over het voorstel.

Op 11 december 2020 publiceerde de commissie ENVI het ontwerpverslagPDF-document inzake de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030.

De mededeling wordt behandeld door de commissie voor Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement. Daarnaast zijn de commissies voor Economische en monetaire zaken (ECON), Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL), Regionale ontwikkeling (REGI), Industrie, onderzoek en energie (ITRE), Vervoer en toerisme (TRAN), Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) en de commissie voor Visserij (PECH) ingesteld als adviescommissie.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 14 oktober 2020 stuurde de Tsjechische Senaat een resolutiePDF-document aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog.

Op 16 juli 2020 stuurde de Franse Senaat een opinie in het kader van de politiek dialoogPDF-document naar de Europese Commissie.

Op 30 juni 2020 nam de Roemeense Senaat een standpuntPDF-document aan over het voorstel.

Op 9 juni 2020 stuurde de Nationale Raad van Oostenrijk een mededelingPDF-document aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen