E200010
Laatste revisie: 26-10-2020

E200010 - Commissiemededeling: EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengenDe Europese Biodiversiteitsstrategie is een pijler van de Europese Green Deal en heeft tot doel de biodiversiteit in Europa uiterlijk in 2030 op het pad naar herstel te zetten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

De technische briefing voor de biodiversiteitsstrategie en de "van boer tot bord"-strategie via videoverbinding staat gepland op 1 december 2020.

Europees

De milieuraad nam op 23 oktober 2020 conclusies aan over de biodiversiteitsstrategie.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen

document Europese Commissie

COM(2020)380PDF-document, d.d. 20 mei 2020

rechtsgrondslag

artikel 4, lid 2 VWEU

artikel 3, lid 1 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De technische briefing voor de biodiversiteitsstrategie en de "van boer tot bord"-strategie via videoverbinding staat gepland op 1 december 2020.

Op 22 september 2020 voerden de commissie EZK/LNV en EUZA een mondeling overleg met Eurocommissaris Frans Timmermans over de Europese Green Deal. Het videoverslag is hier beschikbaar.

Tevens besloot de commissie EZK/LNV op 22 september 2020 om de technische briefing over de "Van boer tot bord"-strategie en de biodiversiteitsstrategie in november 2020 te houden.

Op 7 juli 2020 besloot de commissie een technische briefing van de Europese Commissie te verzoeken aangaande de biodiversiteitsstrategie en de "van boer tot bord"-strategie. Voorts besloot de commissie inbreng te leveren voor schriftelijk overleg na deze briefing over beide voorstellen. Ook wenst de commissie het BNC-fiche inzake de biodiversiteitsstrategie af te wachten, alvorens schriftelijke vragen te stellen.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie LNV bespreekt de mededeling en het bijbehorende BNC-fiche op 10 september 2020 tijdens een algemeen overleg over de Landbouw- en Visserijraad.


Standpunt Nederlandse regering

Het BNC-fiche met de inzet van de regering is op 10 juli 2020 naar de Kamer verstuurd.

De grondhouding ten aanzien van de subsidiariteit voor de mededeling beoordeelt de regering positief. Natuur, milieu en biodiversiteit evenals de impact daarop is grensoverschrijdend en is naar mening van de regering rechtvaardigt het optreden op EU-niveau. De doelstellingen van voorgenomen optreden kunnen volgens de regering niet door de lidstaten afzonderlijk worden bereikt.

De grondhouding ten opzichte van de bevoegdheid voor de mededeling beoordeelt de regering ook als positief. De in de mededeling geschetste prioriteiten passen volgens de regering binnen de verschillende beleidsterreinen van de Unie, met name aan landbouw en visserij, milieu, de instandhouding van biologische rijkdommen van de zee in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid, en gemeenschappelijke handelspolitiek. De regering geeft hierbij aan dat op het terrein van landbouw en visserij en milieu er sprake is van een gedeelde bevoegdheid tussen de EU en de lidstaten (artikel 4, lid 2, onderdelen d, e, VWEU) en op het terrein van de instandhouding van biologische rijkdommen van de zee in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid en gemeenschappelijke handelspolitiek is er sprake van een exclusieve bevoegdheid van de EU (artikel 3, lid 1, onderdeel d, e, VWEU).

De grondhouding ten aanzien van de proportionaliteit van de mededeling beoordeelt de regering gematigd positief. De in de strategie genoemde initiatieven zijn volgens de regering op hoofdlijnen geschikt de gestelde doelstellingen te bereiken. In hoeverre de in deze strategie aangekondigde specifieke voorstellen uiteindelijk proportioneel zullen zijn, zal volgens de regering mede afhangen van de uitwerking daarvan per beleidsthema. De regering acht het hierbij van groot belang dat in de doorvertaling van de EU-doelstellingen naar nationaal niveau rekening gehouden wordt met nationale context en dat dit aansluit bij staand nationaal beleid. De regering geeft aan dat zij bij de uitwerking van de biodiversiteitstrategie in concrete maatregelen bij de Commissie zal aandringen op een gedegen kosten- baten analyse op lidstaat niveau zodat in uiteindelijke wetsvoorstellen rekening gehouden kan worden met de nationale context.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Biodiversiteitsstrategie is een pijler van de Europese Green Deal en heeft tot doel de biodiversiteit in Europa uiterlijk in 2030 op het pad naar herstel te zetten. Met deze strategie beoogt de Europese Commissie de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit aan te pakken, zoals het niet-duurzame gebruik van het land en de zee, de overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, verontreiniging, en invasieve uitheemse soorten. De strategie is tijdens de COVID-19-pandemie vastgesteld en vormt een belangrijk onderdeel van het EU-herstelplan, omdat deze van belang is om toekomstige uitbraken te voorkomen en er veerkracht tegen te ontwikkelen alsook om onmiddellijk zakelijke en investeringskansen te bieden om het herstel van de economie van de EU te bevorderen. De strategie beoogt eveneens de integratie van biodiversiteitsoverwegingen te bewerkstelligen in de algemene EU-strategie voor economische groei.


Behandeling Raad

De milieuraad nam op 23 oktober 2020 conclusies aan over de biodiversiteitsstrategie.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De mededeling wordt behandeld door de commissie voor Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement. Daarnaast zijn de commissies voor Economische en monetaire zaken (ECON), Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL), Regionale ontwikkeling (REGI), Industrie, onderzoek en energie (ITRE), Vervoer en toerisme (TRAN), Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) en de commissie voor Visserij (PECH) ingesteld als adviescommissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De mededelingPDF-document werd op 20 mei 2020 gepubliceerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen