E230008
  klaver icoon
Laatste revisie: 25-05-2023

E230008 - Commisiemededeling: Het Green Deal-plan voor de industrie
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 23 mei 2023 besloot de commissie EZK/LNV de mededeling in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 30 mei 2023.

Europees

Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen van 22 en 23 mei 2023 zijn beleidsdebatten gehouden over de voorstellen van de Net-Zero Industry Act en de Critical Raw Materials Act, beiden afkomstig uit het Green Deal plan voor de industrie (21.501-30, 577).


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's: Een industrieel plan voor de Green Deal voor het nettonultijdperk

document Europese Commissie

COM(2023)62PDF-document, d.d. 1 februari 2023

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 23 mei 2023 besloot de commissie EZK/LNV de mededeling in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 30 mei 2023.


Behandeling Tweede Kamer

Op 17 mei 2023 voerde de Tweede Kamer een schriftelijk overleg over de Raad voor Concurrentievermogen van 22 en 23 mei 2023. Hierin is ook gevraagd naar het Green Deal plan voor de industrie.

Op 23 februari 2023 voerde de Tweede Kamercommissie Europese Zaken schriftelijk overleg met de regering over de Raad Algemene Zaken van 21 februari 2023 (21.501-02, 2613). Hierin is ook gevraagd naar het Green Deal plan voor de industrie.


Standpunt Nederlandse regering

Op 8 februari 2023 ontving de Kamer een appreciatie van de mededeling inzake de Green Deal voor de industrie (22.112, JA). Het kabinet verwelkomt de Europese ambitie om koploper te zijn en te blijven in de klimaattransitie en in schone energietechnologieen. Het kabinet steunt veel van de elementen in het plan. Zo steunt het kabinet onder andere de versnelling van procedures, de nieuwe initiatieven op het gebied van internationale partnerschappen en het creeeren van een Europese waterstofinfrastructuur. Over een paar elementen uit het plan heeft het kabinet wat kanttekeningen.

Het kabinet staat positief ten aanzien van de bevoegdheid. Wel geeft het kabinet aan dat de beoordeling van de bevoegdheidsgrondslagen pas daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd op het moment dat de concrete wetgevende voorstellen gepubliceerd worden (Deze voorstellen zijn inmiddels gepubliceerd). Ten aanzien van de mededeling geeft het kabinet aan dat hoewel in het plan geen concrete bevoegdheidsgrondslagen uit het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden genoemd, het Verdrag wel op verschillende punten grondslagen biedt die ten behoeve van maatregelen kunnen worden gebruikt, zo denkt hat kabinet aan artikel 173 VWEU, dat gaat over het beleid op het gebied van concurrentievermogen van de Europese industrie, of aan milieu (artikel 191 VWEU) en energie (artikel 194 VWEU).

Ook de grondhouding ten opzichte van de subsidiariteit van de mededeling is positief. De mededeling heeft tot doel het versnellen van de groene transitie in de industrie om daarmee uiterlijk in 2050 het doel van klimaatneutraliteit voor de industrie te realiseren en tegelijkertijd te versimpelen, versnellen en afstemmen van prikkels om het EU-concurrentievermogen en het aantrekkelijke investeringsklimaat voor de klimaatneutrale industrie te behouden. Zowel de groene transitie als het versterken van het EU-concurrentievermogen hebben een grensoverschrijdend karakter en kunnen onvoldoende door de lidstaten zelf worden verwezenlijkt. Daardoor acht het kabinet optreden op EU-niveau gerechtvaardigd.

Tegenover de proportionaliteit van de mededeling staat het kabinet positief, maar met een kanttekening. Het voorgestelde optreden lijkt volgens het kabinet grotendeels geschikt. Zo geeft het kabinet aan dat het plan onder andere een positieve invloed kan hebben op het versnellen van de groene transitie in de industrie. Wel plaatst het kabinet een kanttekening voor wat betreft het gebruik van een tijdelijk crisis steunkader voor staatssteun voor de energietransitie in plaats van de reguliere steunkaders. Volgens de regering moeten crisis steunkaders in tijd beperkt zijn, gericht zijn op een tijdelijk probleem en over een exit strategie beschikken. Ook heeft het kabinet twijfels of artikel 107, derde lid sub b van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de juiste rechtsbasis is, aangezien het hierbij moet gaan om steunmaatregelen om een ernstige verstoring in de economie op te heffen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De samenvatting is in bewerking.


Behandeling Raad

Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen van 22 en 23 mei 2023 zijn beleidsdebatten gehouden over de voorstellen van de Net-Zero Industry Act en de Critical Raw Materials Act, beiden afkomstig uit het Green Deal plan voor de industrie (21.501-30, 577).

Tijdens de Raad Algemene Zaken van 21 februari 2023 is voor het eerst gesproken over het Green Deal plan voor de industrie (21.501-02, EY).

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies voor Begroting (BUDG), Economische en monetaire zaken (ECON), Internationale handel (INTA), Interne markt en consumentenbescherming (IMCO), Regionale ontwikkeling (REGI), Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI), Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL), Cultuur en onderzoek (CULT) en rechten van Vrouw en Gendergelijkheid (FEMM) zijn aangesteld als adviescommissies.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 12 april 2023 stuurde het Tsjechische Huis van Afgevaardigden een politieke dialoog naar de Europese Commissie.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen