Op deze themapagina treft u verschillende documenten aan in het kader van het Europees Semester 2023 (zie Kamerstukkendossier CLIV).

Elk jaar maakt de Europese Commissie een gedetailleerde analyse van de geplande begrotings-, macro-economische en structurele hervormingen van de EU-landen. Daarna geeft ze de regeringen landspecifieke aanbevelingen voor de komende 12-18 maanden. Het is de bedoeling dat de lidstaten rekening houden met de landspecifieke aanbevelingen wanneer zij hun begroting voor het komende jaar opstellen en wanneer zij besluiten nemen met betrekking tot hun economisch, werkgelegenheids-, onderwijs- en ander beleid. De voorstellen van de Commissie worden formeel goedgekeurd door de Raad.

bronnen: website Europese Commissie en website Raad van de Europese Unie


Eerste Kamer

Op 17 januari 2023 bespraken de commissies de kabinetsappreciatie over het herfstpakket. Zij besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Op 29 november 2022 bespraken de commissies Financiën en EZK/LNV het herfstpakket van het Europees Semester. Zij besloten de kabinetsappreciatie over het herfstpakket af te wachten.


Nederlandse regering

Op 19 december 2023 stuurden de ministers van Economische Zaken en Financiën een brief (EK, A) met een overzicht van de documenten van het najaarspakket voor het Europees Semester 2023 en de appreciatie van het kabinet aan de Kamer.


Europese Commissie

De Europese Commissie publiceerde op 22 november 2022 het najaarspakket van het Europees Semester, met daarin onder andere de adviezen over de ontwerpbegrotingsplannen en economische beleidsaanbevelingen voor landen in de eurozone. Dit is de eerste stap in de cyclus van het Europees Semester 2023. Het pakket bestaat uit de volgende documenten:


Raad

De ontwerpaanbevelingen over het economisch beleid van de eurozone voor 2023 werden op 16 januari 2023 door de Eurogroep besproken, voorafgaand aan de goedkeuring ervan in de Ecofinraad. Tijdens de Ecofinraad van 17 januari 2023 (21.501-07, FI) lagen de Raadsconclusies voor over het jaarlijkse rapport over het waarschuwingsmechanisme (AMR) van de de macro-economische onevenwichtighedenprocedure (MEOP), de jaarlijkse analyse van duurzame groeiprioriteiten van de Europese Unie voor 2022 (ASGS) en Raadsaanbevelingen over het economisch beleid van de eurozone (eurozone-aanbevelingen). De Raad nam de Raadsconclusies over het AMR en de ASGS aan en keurde de eurozone-aanbevelingen goed. De aanbevelingen worden doorgeleid naar de Europese Raad zodat deze de aanbevelingen kan bekrachtigen, waarna de Raad de aanbevelingen formeel aanneemt.

Tijdens de bijeenkomst van de Eurogroep en Ecofinraad op 5-6 december 2022 (21.501-07, FG) presenteerde de Europese Commissie het herfstpakket van het Europees Semester. De Eurogroep zal het voorstel voor de eurozone-aanbeveling naar verwachting op de volgende bijeenkomst op 16 januari 2023 bespreken, waarna de Ecofinraad de (aangepaste) aanbevelingen goedkeurt. De Europese Raad bekrachtigt daarna deze aanbeveling, waarna de Ecofinraad deze formeel aanneemt.


Alle bronnen