Deze nota bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid van de regering voor 2001. In de Miljoenennota is tevens het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2001.

De Eerste Kamer heeft het algemene beleid voor het jaar 2001 tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 21 en 22 november 2000 besproken. Tijdens dit debat is de motie De Boer c.s. (27.400 nr. 107) inzake het uitbrengen van een nota over externe advisering aan de overheid ingediend. De motie is aangehouden op 22 november 2000 en op 27 november 2001. De motie is ingetrokken op 22 januari 2002, na de plenaire behandeling van de gevraagde Notitie inhuur van extern personeel/uitbesteding van werkzaamheden (EK nr. 409a).

Op 11 december 2000 debatteerde de Eerste Kamer met de minister en de staatssecretaris van Financiën over het financiële beleid voor het jaar 2001 tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen.


Stand van zaken


Kerngegevens

ingediend

19 september 2000

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

niet van toepassing


Documenten