Verslag van de vergadering van 9 februari 2021 (2020/2021 nr. 23)

Aanvang: 13.31 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen (35421);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling) (35539);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken (35604);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches (35610).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We beginnen met de stemming op basis van artikel 7 van de Regeling parlementair en extern onderzoek, over het onderzoeksvoorstel dat de Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek effectiviteit anti-discriminatiewetgeving op 2 februari jongstleden heeft aangeboden. Zojuist is dit punt besproken in het College van Senioren. Daar is uitgekomen dat op verzoek van mevrouw Faber een plenair debat zal worden gehouden over het onderzoeksvoorstel, voorafgaand aan de stemmingen. Dat debat zal in beginsel worden gepland na het voorjaarsreces, in de week van 23 februari, inclusief stemming. Kan de Kamer zich daarin vinden? Dat is het geval. Dan wordt de stemming voor vandaag over het onderzoeksvoorstel van de stemmingslijst afgevoerd.