Stemming (hamerstuk) de brief van de voorzitter van de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad d.d. 24 maart 2021 aan de Voorzitter, houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de totstandkoming van de raadsbesluiten tot het niet maken van bezwaar tegen de toetreding van Costa Rica bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV) alsmede de ontwerp-note verbale van de late voorbehouden van Nicaragua bij het HKBV (32317, letter MB)Verslag van de vergadering van 30 maart 2021 (2020/2021 nr. 32)

Aanvang: 13.51 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112) (35461);
  • de brief van de voorzitter van de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad d.d. 24 maart 2021 aan de Voorzitter, houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de totstandkoming van de raadsbesluiten tot het niet maken van bezwaar tegen de toetreding van Costa Rica bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV) alsmede de ontwerp-note verbale van de late voorbehouden van Nicaragua bij het HKBV (32317, letter MB).

Het wetsvoorstel en de brief van de voorzitter van de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber doet dat namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Dank u, voorzitter. Wij willen graag bij wetsvoorstel 35461 aantekening vragen.

De voorzitter:

Dank u wel mevrouw Faber. Ook de heer Schalk wil het woord, namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk (SGP):

Dank u wel, voorzitter. Ook de SGP-fractie vraagt aantekening bij wetsvoorstel 35461.

De voorzitter:

Dank u wel meneer Schalk. Wenst een van de overige leden nog het woord? Dat is niet het geval.

De leden van de fracties van de SGP en de PVV wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112) (35461) te hebben kunnen verenigen.