Verslag van de vergadering van 23 mei 2023 (2022/2023 nr. 33)

Aanvang: 13.39 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • de brief van de voorzitter van de Huishoudelijke Commissie van de Eerste Kamer d.d. 17 januari 2023 ter aanbieding van de raming der voor de Eerste Kamer in 2024 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten (CLV, letter A);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet forensische zorg en enige andere wetten (Reparatiewet forensische zorg) (35936).

Het wetsvoorstel en de raming worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die namens de regering bij deze stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Aan de orde is het voorstel om de vervaldatum van de aangehouden moties van het lid Nicolaï over onderzoek naar mogelijk strafbare feiten tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 35925-VI, letter T, en over eerherstel van dienstweigeraars en deserteurs tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 35925-VI, letter U, met zes maanden te verlengen. Op grond van artikel 93, derde lid van het Reglement van Orde zullen de moties op 30 mei van rechtswege vervallen. Kan de Kamer instemmen met het voorstel tot verlenging van de termijn van deze aangehouden moties? Dat is het geval. Wenst een van de leden aantekening? Dat is niet het geval is. Daarmee zijn de moties aangehouden.

Ik heb begrepen dat de heer Koffeman het woord wenst over het aanhouden van een motie. Ik geef het woord aan de heer Koffeman en in het bijzonder ook aan mevrouw Prast.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Prast i (PvdD):

Dank, voorzitter. De motie-Prast c.s. over het welzijn van werkende dieren heeft bij nader inzien van de minister van Buitenlandse Zaken oordeel Kamer gekregen. Dat bericht zou vandaag namens hem via de regering hier worden doorgegeven, maar daar is een misverstand ontstaan over welke minister er op dit moment aanwezig zou zijn. Ik stel het stemmen over de motie dus een week uit, als de Kamer daarmee akkoord gaat.

De voorzitter:

U houdt de motie aan. Dat betekent dat er op een nader moment gestemd zal worden over motie 36259, letter H.

Op verzoek van mevrouw Prast stel ik voor haar motie (36259, letter H) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik heb begrepen dat zowel de heer Van Hattem als de heer Nicolaï een motie die zij hebben ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Eerste tranche Wijziging Wet publieke gezondheid, 36194, wensen te wijzigen voordat hierover vandaag wordt gestemd. Ze hebben hiertoe verzocht om een korte derde termijn.

Ik geef het woord aan de heer Van Hattem voor een toelichting van zijn verzoek, bij de interruptiemicrofoon.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Hattem i (PVV):

Dank, voorzitter. Inderdaad verzoek ik om verlof voor een derde termijn om een motie gewijzigd in te dienen.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Nicolaï.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nicolaï i (PvdD):

Dank u wel, voorzitter. Ook ik verzoek de Kamer om een derde termijn om mijn motie onder letter O te kunnen wijzigen.

De voorzitter:

Kan de Kamer zich vinden in beide verzoeken om een derde termijn? Dat is het geval. Dan voegen we die twee derde termijnen samen tot één derde termijn.