In de Luchtvaartnota wordt de beleidsagenda voor de luchtvaart voor de komende jaren neergezet. Ook wordt de stand van lopende beleidstrajecten besproken.

Tijdens de behandeling van wetsvoorstel Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML) (30.452) op 8 en 9 december 2008 heeft de minister toegezegd (T00904) deze nota met de Eerste Kamer te bespreken. Op verzoek van de Eerste Kamer is in de nota een gedetailleerde uitwerking van een mogelijk luchthavensysteem opgenomen. Dit luchthavensysteem is het gevolg van het Amendement-Haverkamp (TK 30.452 nr. 44PDF-document) waarin gevraagd wordt om de luchthavens die onderdeel uitmaken van het luchthavensysteem, zoals dit zou kunnen gelden voor de luchthavens Eindhoven, Lelystad, Rotterdam en Amsterdam, onder hetzelfde wetgevingsregime te laten vallen.


Stand van zaken

Militair radarstation Herwijnen

De Eerste Kamer heeft het besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen (EK 31.936, I / TK 31.936, 637) op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, D66, ChristenUnie, FVD en VVD.

Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, SGP, OSF, 50PLUS en Fractie-Otten.

Tijdens de plenaire behandeling op 3 december 2019 is de motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over de mogelijkheden om tot een Radar-Ruil te komen ingediend (EK, P). De motie is na stemming bij zitten en opstaan op 17 december 2019 verworpen. De Fractie-Otten en PvdD stemden voor.

De Eerste Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) hebben bij brief van 4 oktober 2022 gereageerd op de brief van de staatssecretaris van Defensie van 3 juni 2022 inzake locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen (EK, AH met bijlagen).

Naar aanleiding van de brief (EK, W) van de staatssecretaris van Defensie van 2 februari 2021 inzake de uitvoering van een aantal moties met betrekking tot de SMART-L radar in Herwijnen (TK 35.570 X, 59 en TK 35.570 X, 61) en de brief van de staatssecretaris van 3 maart 2021 inzake de uitvoering van de motie-Van Helvert c.s. met betrekking tot het stoppen van de RCR-procedure in Herwijnen (EK, Z), hadden de commissies op 16 maart 2021 besloten de uitkomsten van de onderzoeken die zijn gericht op het stoppen van de RCR-procedure in Herwijnen af te wachten, alvorens dit dossier opnieuw te agenderen.

De commissies hebben op 27 oktober 2021 een brief (EK, AC) van de minister van Defensie over de tussenstand onderzoeken moties inzake nieuw radarstation ontvangen.

Op 5 november 2019 heeft er een mondeling overleg met de staatssecretaris van Defensie over het militair radarstation Herwijnen plaatsgevonden. Van dit overleg is een woordelijk verslag (EK, Q) en een videoverslag beschikbaar.

Luchthavenbesluit Lelystad

De Eerste Kamercommissie voor IWO heeft op 23 februari 2021 de brief van de minister van I&W over de verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport (VVR) (EK, X met bijlagen) besproken. De commissie besluit de behandeling aan te houden in afwachting van de verdere behandeling van het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad (EK, E en bijlage).

De Eerste Kamercommissie voor IWO bespreekt de brief van de minister van I&W van 16 februari 2021 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (EK, Y met bijlagen) nadat meer bekend is over de behandeling van het ontwerpbesluit in de Tweede Kamer.

De minister van I&W is bij brief van 4 maart 2021 verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten betreffende het ontwerpbesluit Luchthavenverkeerbesluit Schiphol totdat de behandeling daarvan in de Eerste Kamer is afgerond.

De Eerste Kamercommissie voor IWO bespeekt het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van I&W van 5 augustus 2022 over de procedure voor een natuurvergunning en de aanvulling op de passende beoordeling wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (EK, AI) tot na ontvangst van de door de minister van I&W aangekondigde nieuwe informatie.

verzamelbrief luchtvaart

De Eerste Kamercommissie voor Infrastuctuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) bespreekt het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het luchtvaartbeleid (EK 31.936, AG) nadat de vragen op de in de Tweede kamer gestelde vragen zijn beantwoord.


Kerngegevens

begonnen

17 april 2009

titel

Luchtvaartbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] ... [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] ... [1001-1031] documenten
Bladeren:
[1-50] ... [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] ... [1001-1031] documenten