30.452

Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavensIn dit wetsvoorstel wordt een nieuw stelsel gegeven voor alle luchthavens in Nederland, behalve Schiphol.

Met dit voorstel wordt voorzien in een nieuw beleidskader voor regionale en kleine burgerluchthavens. Het biedt een nieuwe basis waarmee een samenhangend beleid voor deze luchthavens gevoerd kan worden. Het stelsel bevat regels om de milieuruimte en externe veiligheidsruimte van luchthavens te bepalen, zowel voor het gebruik van de luchthaven voor vliegverkeer als voor de ruimtelijke indeling van het gebied in de nabijheid van luchthavens.

Het voor militaire luchthavens geldende stelsel wordt gemoderniseerd, waarbij tevens een verbeterde grondslag voor burgermedegebruik van militaire luchthavens wordt geboden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 18 oktober 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en lid Verdonk stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 8 en 9 december 2008. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Yildirim, GroenLinks, SP, D66, OSF en de PvdD stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

10 februari 2006

titel

Wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

In de memorie van toelichting wordt, na een inleidend gedeelte, ingegaan op onder andere:

  • de basis van het nieuwe stelsel voor burgerluchthavens
  • het luchthavenluchtverkeer van burgerluchthavens
  • ruimtelijke indeling rond burgerluchthavens
  • totstandkoming luchthavenbesluit en -regeling burgerluchthavens
  • de commissie regionaal overleg burgerluchthavens
  • militaire luchthavens
  • veiligheid van luchthavens
  • overgang van de Luchtvaartwet naar de Wet luchtvaart
  • gevolgen van het wetsvoorstel. In de bijlage bij deze memorie wordt ingegaan op de inhoud van het conceptbesluit burgerluchthavens.


Documenten