T00904

Toezegging Uitwerking luchthavensysteem (30.452)De minister van Verkeer en Waterstaat zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schouw toe dat in de Luchthavennota een gedetailleerde uitwerking van een mogelijk luchthavensysteem zal worden opgenomen.


Kerngegevens

Nummer T00904
Status voldaan
Datum toezegging 8 december 2008
Deadline 1 januari 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Verkeer en Waterstaat
Kamerleden dr. A.G. Schouw (D66)
Commissie commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen luchthavens
Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens
Kamerstukken Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (30.452)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. [12] - blz. 593

Minister Eurlings: Dat klopt. Daarom zullen wij bij de manier waarop zo'n  luchthavensysteem wordt ingesteld heel precies moeten kijken naar manieren die juridisch mogelijk zijn om wel te sturen met het prijsinstrument - dan moet je wel op een andere plaats meer mogelijk maken en moet er een bewuste beweging zijn - maar niet die ruimte te misbruiken om de facto het verdienen onredelijk te maken. Het moet op kosten zijn  gebaseerd. Wat bedoel ik hiermee? Deze discussie krijgen wij nog moet elkaar te voeren. Neem bijvoorbeeld, heel plat gezegd, de H-pier op Schiphol, de lowcostpier. Niets verbiedt Schiphol om die pier te vervangen door een pier waar normale service wordt geboden tegen normale prijzen, maar dan moet men die normale service wel van een redelijke prijskaart voorzien. Tegelijkertijd kan de Schiphol-Groep ertoe besluiten op Lelystad wel een aantal H-piers te maken, waar je weinig service biedt voor een lage prijs. Die lage prijs moet wel goed worden onderbouwd. Op die manier kun je wel degelijk een gedifferentieerd landschap bieden zonder dat je tarieven vraagt die onredelijk zijn. Daarvoor moet je in zo'n

systeem de voorwaarden creëren.

De heer Schouw (D66): Voorzitter. Het luchtvaartsysteem hebben wij volgens mij geparkeerd. De vraag van de heer Laurier naar de criteria voor samenwerking die daarbij een rol spelen, is daarmee ook geparkeerd. Mijn vraag is of de uitwerking daarvan, die wij volgens mij met zijn allen wat onzorgvuldig vinden, op een heldere manier in die mooie Luchtvaartnota van de minister komt te staan. Dan gaan wij daar te zijner tijd over spreken.

Minister Eurlings: Het antwoord daarop is ondubbelzinnig ″ja″.


Brondocumenten


Historie