Motie-De Wolff (GroenLinks) c.s. inzake de onjuiste gang van zaken bij de opzegging van het Verdrag wekelijkse rusttijden handel en kantoren (EK 26.988 (R1645), nr. 187g)In deze motie wordt geconstateerd dat de opzegging van het Verdrag heeft plaats gevonden in strijd met artikel 14 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Dit wordt als een onjuiste gang van zaken beoordeeld.ingediend

13 maart 2001

afhandeling

13 maart 2001

resultaat

aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. VVD en PvdA stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door