Motie-Dercksen (PVV) c.s. inzake aanpassing van dit wetsvoorstel zodat het Nederlandse bedrijfsleven niet op achterstand wordt gezet (EK 34.379, G)In deze motie wordt de regering verzocht onderhavig voorstel aan te houden en in overleg met de sector en toezichthouders en/of andere betrokkenen te komen tot een aangepast voorstel waarin het Nederlandse bedrijfsleven niet op achterstand zal worden gezet c.q. waarbij de regelgeving in Nederland niet zal afwijken van die elders in de bij BEREC betrokken landen.ingediend

4 oktober 2016

afhandeling

Op 11 oktober 2016 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. De fractie van de PVV stemde voor.

bij

indiener

mede ondertekend door