Motie-Eversdijk (CDA) c.s. inzake diverse uitvoeringsaspecten van de Spoedwet wegverbreding (EK 28.679, nr. 128g)In deze motie wordt de regering verzocht voor de in de bijlage onder B van de Spoedwet wegverbreding opgenomen wegaanpassingsprojecten:

  • altijd uit te gaan van het aanbrengen van dubbellaags ZOAB op de rijstroken indien binnen 200 m afstand woningen aanwezig zijn, tenzij uit het plan inmiddels al gebleken is dat dit niet nodig of onmogelijk is;
  • parallel aan de opstelling van het ontwerp-wegaanpassingsbesluit ook het gemotiveerde plan voor de te treffen geluidmaatregelen op voortvarende wijze op te stellen en daarbij als uitgangspunt te nemen dat de in het verleden vastgestelde hogere waarden voor geluid worden gerespecteerd;
  • in het plan van uitvoering een tijdpad van maximaal 5 jaar op te nemen;
  • in het ontwerp-wegaanpassingsbesluit al gegevens van het plan op te nemen, alsmede een lijst met de in het verleden vastgestelde hogere waarden voor de diverse woningen en geluidgevoelige bestemmingen.


ingediend

20 mei 2003

afhandeling

27 mei 2003

resultaat

aangenomen met algemene stemmen

bij

indiener

mede ondertekend door