Motie-Koffeman (PvdD) c.s. inzake vaststellen melkveefosfaatreferentie (EK 33.979, I)In deze motie wordt de regering verzocht de melkveefosfaatreferentie vast te stellen op de hoogte van het quotum zoals dat gold in 2013.ingediend

16 december 2014

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 16 december 2014 verworpen. GroenLinks, SP, D66 en PvdD stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door