Motie-Koffeman (PvdD) c.s. inzake het behouden van het grondgebonden karakter van de melkveehouderij (EK 33.979, M)In deze motie wordt de regering verzocht concrete maatregelen te treffen om grondloze groei van de melkveehouderij in de periode tussen 1 april 2015 en het van kracht worden van de algemene maatregel van bestuur te voorkomen.ingediend

17 maart 2015

resultaat

Aangehouden op 24 maart 2015. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

bij

indiener

mede ondertekend door