Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de staat van instandhouding van soorten en habitats in Caribisch Nederland (EK 34.300 IV / CXIX, T)In deze motie wordt de regering verzocht bij de jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het natuurbeleidsplan te rapporteren inzake de staat van instandhouding in Caribisch Nederland met daaraan verbonden heldere doelstellingen. ingediend

21 juni 2016

resultaat

Aangehouden op 28 juni 2016. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De commissie heeft op 28 juni 2016 een brief ontvangen van de staatssecretaris van Economische Zaken over de moties van het lid Teunissen c.s. (EK 34.300 IV / CXIX , W).