31.205 / 31.206, I

Motie-Essers (CDA) c.s. inzake de bestaande en de nieuwe Vaststellingsovereenkomsten met woningcorporaties en stadsherstellichamenIn deze motie wordt de regering verzocht

  • zich in de afwikkeling van de bestaande Vaststellingsovereenkomst in de belastingheffing over 2006 en 2007 flexibel op te stellen;
  • bij de totstandkoming van de nieuwe Vaststellingsovereenkomst, in het bijzonder ten aanzien van de waardering van het onroerend goed op de openingsbalans, en ten aanzien van de fiscale behandeling van zogeheten gemengde projecten, ernstig rekening te houden met het in de Kamer breed gebleken gevoelen dat hiermee op een constructieve en redelijke manier moet worden omgegaan;
  • de Kamer over de voortgang van het voorafgaande periodiek te informeren.


Kerngegevens

nummer 31.205 / 31.206, I
ingediend 18 december 2007
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2007 met algemene stemmen aangenomen na stemming bij zitten en opstaan
indiener(s) P.H.J. Essers (CDA)
mede ondertekend door G. van den Berg
G.J.J. Biermans
R. de Boer
B. Böhler
H. ten Hoeve
N.K. Koffeman (PvdD)
F. Leijnse
G.A.T.M. Reuten (SP)
A.G. Schouw
dossier(s) Overige fiscale maatregelen 2008 (31.206)
Belastingplan 2008 (31.205)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie heeft naar aanleiding van deze motie het rapport van 21 april 2008 van Pricewaterhouse Coopers 'Woningcorporaties: een fiscale heroverweging? Naar een evenwichtige heffing voor woningcorporaties' ontvangen. Naar aanleiding van de bespreking van dit rapport heeft de commissie op 6 juni 2008 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over de uitvoering van de motie (EK 31.205 / 31.206, L) uitgebracht. De commissie heeft op 10 juni 2008 de in het verslag opgenomen brief van de staatssecretaris van Financiën van 5 juni 2008 over de uitvoering van de motie Essers voor kennisgeving aangenomen.

In verband met de uitvoering van de motie heeft de commissie de staatssecretaris van Financiën op 17 juni 2008PDF-document verzocht de commissie periodiek te informeren over de afwikkeling van de bestaande Vaststellingsovereenkomst en de totstandkoming van de nieuwe Verpakkingsovereenkomst.

De commissie heeft op 18 november 2008 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën van 7 november 2008 over een briefPDF-document van PriceWaterhouseCoopers van 12 september 2008 over de uitvoering van deze motie (EK 31.205 / 31.206, P met bijlage) voor kennisgeving aangenomen.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 29 januari 2009 een brief ontvangen van de staatssecretaris van Financiën ter aanbieding van de tekst en de toelichting van vaststellingsovereenkomst 2 (VSO2), die betrekking heeft op de integrale vennootschapsbelastingplicht van woningcorporaties (EK 31.205 / 31.206, R met bijlagen). De commissie heeft op 1 juli 2009 een brief ontvangen van de staatssecretaris van Financiën over de stand van zaken rond de ondertekening van vaststellingsovereenkomst 2 (EK 31.205 / 31.206, S).