33.659, J

Motie-Meijer (SP) c.s. over een visie met betrekking tot verschillende aspecten van grote stedelijke agglomeratiesIn deze motie wordt de regering verzocht om een visie te ontwikkelen met betrekking tot:

  • 1. 
    De wijze waarop in de grote stedelijke agglomeraties bestuurlijke conflicten tussen gemeente, provincie, WGR-samenwerkingsverbanden en eventuele vervoerregio’s vermeden kunnen worden;
  • 2. 
    De wijze waarop ook in de toekomst de in eerdere wetten en experimenten beoogde kwalitatief goede oplossingen van grootstedelijke vraagstukken kunnen worden bevorderd;
  • 3. 
    De wijze waarop democratische controle door de kiezers kan plaatsvinden op het ten behoeve van de agglomeratie gevoerde beleid.


Kerngegevens

nummer 33.659, J
ingediend 16 december 2014
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 16 december 2014. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) E.Th.M. Meijer (SP)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
A. Elzinga (SP)
A.M.V. Gerkens (SP)
M.J.M. Kox (SP)
A.C. Quik-Schuijt (SP)
R.F. Ruers (SP)
dossier(s) Afschaffing van de plusregio’s (33.659)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)

Bijzonderheden

De  Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) bespreekt op 13 september 2016 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 augustus 2016 (EK 33.659, N) over de voortgang van de (Europese) Agenda Stad (naar aanleiding van de onderhavige motie en de toezegging 'Agenda Stad' (T02047)).

De commissie heeft op 30 juni 2015 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Economische Zaken, de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 26 juni 2015 (EK 33.659, K) over de voortgang van Agenda Stad voor kennisgeving aangenomen. Met deze brief werd mede uitvoering gegeven aan de toezegging 'Agenda Stad' (T02047). Die toezegging hield in dat een Agenda Stad ontwikkeld zou worden, waarin ook de in de onderhavige motie genoemde knelpunten worden meegenomen.