33.659

Afschaffing van de plusregio’sDit voorstel wijzigt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s. De afschaffing maakt een einde aan de verplichte samenwerking in zeven plusregio’s. Het betreft een voortzetting van het beleid dat in gang gezet is door het Kabinet Rutte I om te komen tot een compacte overheid zoals verwoord in de Visienota Bestuur en bestuurlijke inrichting. In de nota 'Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland' van het Kabinet Rutte II wordt dit beleid bestendigd. Uitgangspunt van beide kabinetten was en is een bestuurlijke inrichting die bestaat uit twee niveaus van algemeen bestuur (gemeenten en provincies) naast het Rijk.

Begin jaren negentig werden gemeenten in de zeven grootste stedelijke gebieden door het kabinet verplicht om op bepaalde terreinen samen te gaan werken. Alleen dan zouden ze in staat zijn grootstedelijke problemen op te lossen. De vorming van de plusregio’s vormde de opmaat naar de totstandkoming van stadsprovincies, maar die zijn er nooit gekomen. Naast de zeven verplichte plusregio's vormde Parkstad Limburg op vrijwillige basis ook een plusregio. Dat samenwerkingsverband is stopgezet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.659, A) is op 3 juli 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA en CDA stemden voor. De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Meijer (SP) c.s. over een visie met betrekking tot verschillende aspecten van grote stedelijke agglomeraties (EK 33.659, J) is op 16 december 2014 aangehouden. De motie is op 25 september 2018 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

14 juni 2013

titel

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-63] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-63] documenten