35.927, L

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de uitvoering van de motie-Otten c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel



In deze motie wordt de regering verzocht uitvoering te geven aan de aangenomen motie-Otten c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel (EK 35.302, N) en de bedoelde studie uiterlijk op 1 juli 2022 aan de Eerste Kamer te verstrekken.



Kerngegevens

nummer 35.927, L
ingediend 14 december 2021
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 21 december 2021 aangehouden en op 15 februari 2022 ingetrokken.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Belastingplan 2022 (35.927)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)