36.067, Q

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over strijdigheid met het eigendomsrechtIn deze motie wordt het kabinet verzocht een novelle op te stellen en in te dienen die erin voorziet dat de overgang van pensioenrechten en aanspraken naar een nieuw stelsel van pensioenen niet in strijd is met het eigendomsrecht, zoals dat in het Burgerlijk Wetboek boek 5 artikel 1 en in artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is vastgelegd, de hiervoor genoemde bepalingen, een rechterlijke toets aan die bepalingen met zekerheid kan doorstaan en ervoor zorg te dragen dat de Wet toekomst pensioenen pas in werking treedt op het tijdstip waarop ook de novelle in werking treedt.Kerngegevens

nummer 36.067, Q
ingediend 22 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na hoofdelijke stemming met 25 stemmen voor en 48 stemmen tegen verworpen. SP, 50PLUS, PVV, Fractie-Nanninga, OSF, FVD, Fractie-Frentrop, Fractie-Otten en het Lid Koffeman (PvdD) stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)