36.067, T

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. inzake een novelle over individueel bezwaarrecht voor iedere rechthebbendeIn deze motie wordt het kabinet verzocht een novelle voor te bereiden en in te dienen waarin artikel 150 van het voorstel van de Wet toekomst pensioenen en de daaraan verwante artikelen zodanig aan te passen dat hierin alsnog het individueel bezwaarrecht voor iedere rechthebbende (deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden) wordt opgenomen;

Dit naar analogie van artikel 83 van de Pensioenwet en de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen te laten plaatsvinden op hetzelfde tijdstip als de datum van inwerkingtreding van deze novelle.Kerngegevens

nummer 36.067, T
ingediend 22 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na hoofdelijke stemming met 26 stemmen voor en 47 stemmen tegen verworpen. SP, 50PLUS, PVV, Fractie-Nanninga, OSF, FVD, Fractie-Frentrop, Fractie-Otten en PvdD (minus het Lid Prast) stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)