Schoon water kost geldIn december van 2005 presenteert de regering een plan voor schoner water in Nederland. In het plan wordt aangegeven welke maatregelen nodig zijn en wat de kosten zijn. Staatssecretaris mevrouw Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft dit dinsdag 5 april toegezegd aan de Eerste Kamer. De Kamer ging zonder stemming akkoord met het wetsvoorstel dat de invoering regelt van de Kader Richtlijn Water (KRW) van de Europese Unie. Deze richtlijn dateert uit 2000.

Nu ook de Eerste Kamer de richtlijn heeft aanvaard gaat de regering in drie stappen aangeven hoe in Nederland deze Europese richtlijn wordt uitgevoerd. In december 2005 volgt een schets van scenarios die worden opgesteld in overleg met lagere overheden (provincies, gemeenten, waterschappen) en het bedrijfsleven. Daarna volgen in 2006 en 2007, telkens in de maand december, nadere uitwerkingen. Het gaat daarbij om de stroomgebieden van de grote rivieren Rijn, Maas, Schelde en Eems. Deze worden weer onderverdeeld in districten. Ter voorbereiding van de jaarplannen komt nu al om de twee maanden het Landelijke Bestuurlijk Overleg Water onder leiding van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat bijeen.

Het aantrekkelijke van de Europese richtlijn is dat de afzonderlijke lidstaten zelf mogen aangeven hoe zij bepaalde doelstellingen denken te kunnen halen. Zij hebben daarvoor de tijd tot 2015, maar de staatssecretaris gaf aan dat Nederland met zijn vele en veelsoortige wateren meer tijd nodig zal hebben. Aan een zekere fasering ontkomen wij niet, zei mevrouw Schultz van Haegen.

Met het schoon houden en het schoner maken van water is Nederland al veel langer bezig. Per jaar wordt aan dit doel al een miljard euro besteed. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat zei in de Eerste Kamer dat de kosten onder invloed van de nieuwe Europese richtlijn geleidelijk omhoog zullen gaan. Als mogelijkheden voor financiering van de extra kosten gaf de staatssecretaris aan dat waterschappen zelf meer belasting mogen gaan heffen en dat gemeenten een bredere rioolheffing mogen gaan hanteren om het afwateren slimmer te regelen. Het is zonde dat nu ook gewoon schoon hemelwater in het riool verdwijnt en naar de afvalwaterzuivering gaat, zei mevrouw Schultz van Haegen.

De staatssecretaris gaf op aandrang van de fracties van PvdA en GroenLinks toe dat zij ernaar streeft de waterplannen een innovatief karakter te geven. Water is een van de vier speerpunten van het Innovatieplatform dat onder leiding van premier Balkenende actief is.

VVD-senator Van den Oosten uitte zorg over de hoge kosten. In navolging van het georganiseerde bedrijfsleven suggereerde Van den Oosten dat Nederland bij het opstellen van de richtlijn in Brussel heeft zitten slapen. Mevrouw Schultz van Haegen ontkende dit. Nederland is in allerlei overleggen present en houdt stevig de vinger aan de pols, zo betoogde zij.

De staatssecretaris gaf aan dat waterschappen erop aandringen dat bedrijven hun afvalwater zo schoon mogelijk lozen, terwijl de bedrijven menen dat de waterschappen bij de zuivering van afvalwater wel een tandje bij kunnen zetten. We zoeken naar een evenwicht; iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen, zei de staatssecretaris.

Mevrouw Schultz van Haegen kon woordvoerder Walsma van de CDA-fractie niet helemaal geruststellen over de Waddenzee. Betekent het dat de toegangsgeulen naar de havens niet meer structureel uitgebaggerd mogen worden nu de Waddenzee als natuurlijk water te boek staat?, wilde de CDA-senator weten. Ook hier verwees de staatssecretaris naar de komende uitwerking van de plannen, waarbij ons land in overleg met Duitsland en Denemarken zelf mag aangeven hoe de Waddenzee als uitzonderlijk natuurgebied in de toekomst behouden kan blijven. Senator Walsma (CDA) was ook bang voor te veel bureaucratie bij de uitwerking van de Europese waterrichtlijn.

Er moet een evenwicht zijn tussen ecologische en economische doelen, hield de staatssecretaris mevrouw Slagter-Roukema van de SP voor. Mevrouw Slagter was in elk geval blij dat deze keer in een beleidsplan van het kabinet Balkende het woord marktwerking niet voorkwam.

Senator Van der Lans van GroenLinks riep de staatssecretaris op de kwaliteit van het water te zien als een milieukwestie van de eerste orde. Juist de laatste halve eeuw is de kwaliteit van het water sterk achteruit gegaan. PvdA-senator Eigeman drong aan op meer samenhang in het regeringsbeleid en een betere bestuurlijke coördinatie. Volgens de PvdA-senator kan staatssecretaris mevrouw Schultz van Haegen in haar strijd voor schoon water binnen het kabinet best wat steun gebruiken.


Deel dit item: