28.808

Implementatiewet EG-kaderrichtlijn waterDit wetsvoorstel heeft betrekking op de implementatie van richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG L 327). De richtlijn bevat voorschriften ter bescherming van de waterkwaliteit en duurzame beschikbaarheid van water.

Binnen 3 jaar na de inwerkingtreding moeten de lidstaten de afzonderlijke stroomgebieden op hun grondgebied bepalen en toewijzen aan afzonderlijke stroomgebieddistricten. Voor Nederland gaat het om de stroomgebieden van de Eems, de Rijn, de Maas en de Schelde.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 1 juli 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 april 2005 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

5 maart 2003

titel

Wijziging van de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG L 327) (Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

 • 1. 
  Artikel I, onderdeel E tot en met L, treedt in werking met ingang van 22 december 2006.
 • 2. 
  De overige bepalingen van deze wet treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst.

Hoofdlijnen

Doel van de richtlijn is het vaststellen van een kader voor de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater. Daarbij gaat het om:

 • bescherming en verbetering van aquatische en terrestrische ecosystemen en waterrijke gebieden die afhankelijk zijn van aquatische ecosystemen worden beschermd
 • bevordering van duurzaam gebruik van water
 • bescherming en verbetering van het aquatisch milieu door maatregelen tegen lozing, emissies en verlies van prioritaire stoffen
 • vermindering van verontreiniging van het grondwater
 • afzwakking van de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte


Documenten

15