Senaat werkt stug doorOok na de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer werkt de Eerste Kamer nog stug door aan de afhandeling van wetsvoorstellen. Zo komt dinsdag 28 november het initiatiefwetsvoorstel aan bod van mevrouw Noorman-Den Uyl (PvdA) om aan alleenstaande ouders die in deeltijd werken een recht te geven op een Vazalotoeslag (voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders). Dit voorstel is bijna twee jaar geleden ingediend, maar pas op 31 oktober 2006 door de Tweede Kamer aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep Eerdmans-Van Schijndel en Groep Van Oudenallen. Het voorstel kreeg niet de steun van VVD en CDA. In de Eerste Kamer hebben deze fracties wel een meerderheid.

Arbeidsomstandighedenwet

Ook behandelt de senaat dinsdag een wetsvoorstel van de regering om de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor de arbeidsomstandigheden in bedrijven te vergroten. Door een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 zal het beleid op dit gebied niet meer gedetailleerd door de centrale overheid worden voorgeschreven.

Medezeggenschap in onderwijs

Een ander wetsvoorstel dat de senaat dinsdag bespreekt gaat over de medezeggenschap in het onderwijs. De bedoeling is de wet WMO uit 1992 te vervangen door een nieuwe wet, waardoor de positie van de medezeggenschapsraden wordt versterkt in het primaire en voortgezet onderwijs. De regering vindt dit nodig, omdat de schoolbesturen steeds meer mogelijkheden hebben gekregen om een eigen beleid te voeren. Door versterking van de positie van de medezeggenschapsraden kunnen zij fungeren als gelijkwaardige overlegpartner.

Novelle

Een meer technisch onderwerp dat de senaat dinsdag bespreekt betreft het overgangsrecht inzake een toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Het wetsvoorstel is al eerder in de Eerste Kamer aan de orde geweest. De regering zag toen aanleiding in kritiek vanuit de senaat om via een novelle aanpassingen aan te brengen. De senaat beslist dinsdag over de oorspronkelijke wet en de novelle en over een voorstel over de definitieve vaststelling van de uitkeringspositie van in het buitenland woonachtige uitkeringsgerechtigden. De kern van deze voorstellen is om toeslagen die zijn toegesneden op het Nederlandse sociaal minimum na een overgangstijd van drie jaar niet meer te laten gelden in landen buiten Nederland.


Deel dit item: