Senaat debatteert over pensioenen1 december 2006

De Eerste Kamer debatteert volgende week maandagavond en dinsdagmiddag over drie wetsvoorstellen, te weten de nieuwe Pensioenwet, de Wet inrichting landelijk gebied en een wijziging van de Telecommunicatiewet. Ook staan er stemmingen op de agenda over de Toeslagenwet en enkele sociale verzekeringswetten over de positie van uitkeringsgerechtigden in het buitenland. Ook zal er gestemd worden over een motie die op 28 november jl. werd ingediend bij de behandeling van de Wet medezeggenschap op scholen.

Pensioenwet

Belangrijkste punt van orde van de senaat is de nieuwe Pensioenwet die de huidige Pensioen- en Spaarfondsenwet zal vervangen. De regering houdt vast aan het uitgangspunt dat pensioenen primair een verantwoordelijkheid zijn van de sociale partners. De rol van de overheid is het borgen van financiële zekerheid, individuele zekerheid en uitvoeringszekerheid. Naar het oordeel van de regering biedt de wet de mogelijkheid aan burgers om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun oudedagsvoorziening. Dat kan doordat veel meer informatie over de eigen pensioenopbouw beschikbaar komt. Dan kan men bij waardeoverdracht, zoals bij verandering van baan, betere eigen keuzes maken. Nieuw element is het recht om bij beëindiging van de deelneming en bij pensionering een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in een partnerpensioen, zodat de deelnemer zelf een afweging kan maken in welk mate hij of zij het overlijdensrisico wil afdekken.

Telecommunicatiewet

De wijziging van de Telecommunicatiewet is bedoeld om de regels over de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels voor openbare elektronische communicatienetwerken te verduidelijken. De regering wil een aantal in de praktijk ervaren onduidelijkheden wegnemen door de rechten en plichten van de verschillende partijen te benoemen en scherp af te bakenen, zodat partijen weten wat zij over een weer van elkaar mogen verwachten.

Wet inrichting landelijk gebied

De Wet inrichting landelijk gebied is een uitvloeisel van de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland. De nieuwe wet vervangt de Landinrichtingswet.


Deel dit item: