29.834

Aanleg, instandhouding en opruiming elektronische communicatiekabelsDit wetsvoorstel verduidelijkt in de Telecommunicatiewet de regels met betrekking tot de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van openbare elektronische communicatienetwerken. Hiermee worden een aantal knelpunten weggenomen die de betrokkenen ondervinden bij de aanleg van openbare elektronische communicatienetwerken. Niet-openbare elektronische communicatienetwerken vallen buiten de werking van dit wetsvoorstel.

Met dit voorstel wordt een aantal in de praktijk ervaren onduidelijkheden weggenomen door de rechten en plichten van de verschillende partijen te benoemen en scherp af te bakenen zodat partijen weten wat zij over en weer van elkaar mogen verwachten. Hierdoor ontstaat een samenhangend wettelijk kader dat snelle realisatie van elektronische communicatie-infrastructuur waarborgt en de belangen van alle betrokken partijen beschermt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 juni 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 december 2006 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

18 oktober 2004

titel

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met een herziening van het nationale beleid ten aanzien van de aanleg van kabels ten dienste van openbare elektronische communicatienetwerken

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten