Senaat debatteert opnieuw over splitsing energiebedrijven29 juni 2007

De Eerste Kamer debatteert aanstaande dinsdag, 3 juli, opnieuw over de mogelijke splitsing van energiebedrijven. Aanleiding hiervoor is een brief van minister Van der Hoeven van Economische Zaken, die een uitgestelde inwerkingtreding van een artikel van de Wet onafhankelijk netbeheer, nu van kracht wil laten worden. De uitstelclausule is een gevolg van een Kamerbreed aangenomen motie tijdens het debat over de wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, in november vorig jaar. Toenmalig minister Wijn beloofde de motie onverwijld te zullen uitvoeren.

Buitenlandse activiteiten

De Eerste Kamer wilde bij die behandeling niet meteen overgaan tot verplichte splitsing van energiebedrijven in energieproductiebedrijven en netbeheerders, maar die verplichting pas mogelijk maken wanneer de betrokken bedrijven buitenlandse activiteiten gaan ondernemen of internationale allianties aangaan, waarbij de kans bestaat dat die gepaard gaan met financiering vanuit de opbrengsten uit het netbeheer. Kabinet en Kamer beschouwen dat onderdeel van de energiebedrijven als publiek belang dat in Nederlandse handen dient te blijven en vinden dergelijke financieringsconstructies ongewenst.

Ontwikkelingen

CDA-minister Van der Hoeven schrijft in haar brief dat de ontwikkelingen bij enkele bedrijven haar ertoe gebracht hebben de voorwaardelijke splitsing nu te effectueren. Zo heeft het Zeeuwse energiebedrijf Delta haar geïnformeerd over de voorgenomen aankoop van het Vlaamse afvalverwerkingsbedrijf Indaver, dat verregaande Europese ambities heeft en hebben Essent en Nuon onlangs bekend gemaakt te willen fuseren om een betere positie te verkrijgen op de Europese markt. Hoewel de minister deze ontwikkelingen op zich toejuicht, is zij er wel voor beducht dat die op termijn mogelijk ongewenste consequenties met zich mee kunnen brengen voor het netbeheer.

Passagiersgegevens

De senaat behandelt maandag en dinsdag verder een aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000, die het mogelijk maakt vervoerders te verplichten passagiersgegevens te verzamelen en te verstrekken aan de autoriteiten die belast zijn met de grensbewaking. Dit om illegale immigratie tegen te gaan. Met minister Hirsch Ballin van Justitie gaat de Kamer in debat over de Wet politiegegevens. Deze wet moet de politie meer ruimte geven om gegevens te verwerken voor een optimale uitvoering van de politietaak. In de nieuwe wet is gezocht naar een nieuw evenwicht tussen de bescherming van de privacy en het belang van rechtshandhaving, zo vermeldt de memorie van toelichting bij deze wet. Verder gaat de Kamer in debat met de Justitieminister over eerder door hem gedane toezeggingen aan de Eerste Kamer die hij volgens de senaat nog niet gestand heeft gedaan.

Sociale media menu


Deel dit item: