Eerste Kamer steunt unaniem invoering WroDe Eerste Kamer heeft dinsdag 20 mei unaniem ingestemd met de invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (30.938) per 1 juli van dit jaar. Na het debat hierover op 6 mei was nog niet helemaal zeker of ook VVD en SP, de grootste oppositiepartijen in de senaat, de invoeringswet zouden steunen, maar 20 mei bleek minister Cramer (VROM) deze fracties over de streep te hebben getrokken.

Veel onduidelijk

Mevrouw Huijbregts-Schiedon gaf op 20 mei in haar stemverklaring namens de VVD-fractie aan dat er nog veel onduidelijk is en dat er ook nog veel in AMvB's geregeld moet worden, maar dat de fractie ervan uitgaat dat de minister daarbij zal optreden als hoedster van het adagium 'centraal wat moet en decentraal wat kan'. Dit adagium stamt uit de Nota Ruimte van toenmalig minister Dekker van VROM.

Toezegging voldoende

SP-woordvoerder Smaling was nog iets terughoudender in zijn verklaring over de steun van zijn fractie voor het wetsontwerp. De SP-fractie had de beantwoording van vragen uit de Kamer 'een tikkeltje onder de maat gevonden'. Smaling weet dit aan het uitgedunde ambtelijke apparaat van VROM. In een zo belangrijk beleidsgebied als ruimtelijke ordening moeten we op centraal niveau de expertise op peil houden, waarschuwde Smaling. De minister had de SP-fractie mede in het kamp van de voorstanders gekregen door schriftelijk min of meer te garanderen dat er vanaf de inwerkingtreding van de invoeringswet zal worden begonnen met monitoring over de voortgang, de problemen, de successen en de uitvoeringspraktijk bij de Wro, gepaard aan een evaluerende analyse. Vanwege de toezegging van de minister zag de SP-fractie ervan af een motie met deze strekking in stemming te brengen.

Motie

Een motie-Schouw die werd gesteund door alle fracties die aan het debat hadden meegedaan werd dinsdag 20 mei met algemene stemmen in de senaat aanvaard. De motie verzoekt de regering om in de loop van 2008 voorbereidingen te treffen om op de langer termijn van de Randstad een wettelijke verankering te geven in een Structuurvisie Randstad. Mevrouw Huijbregts-Schiedon maakte namens de VVD-fractie in haar stemverklaring de opmerking, dat de motie-Schouw niet 'tot kortzichtigheid op dit moment mag leiden'.


Deel dit item: