Eerste Kamer behandelt op 9 september "opnieuw" kansspelen via internet8 september 2008

Op dinsdag 9 september 2008 komt de Eerste Kamer weer voor de eerste maal na het zomerreces bijeen. Naast het feit dat alle veertien commissies van de Kamer op deze dinsdag vergaderen, gaan de woordvoerders van financiën in debat met staatssecretaris De Jager (Belastingen) over het wetsvoorstel (30.583) dat belastingheffing op kansspelen op het internet mogelijk moet maken, ook als deze kansspelen illegaal zijn.

Het wordt de tweede maal in zes maanden dat in de Senaat gedebatteerd wordt over kansspelen op het internet. De eerste maal, op 1 april 2008, verwierp de Kamer de wijziging van de Wet op de Kansspelen (30.362), waarmee staatssecretaris De Jager de mogelijkheid had willen geven aan Holland Casino om een legale proef te organiseren met kansspelen via internet. Deze proef werd destijds om uiteenlopende redenen van verschillende fracties verworpen. Het voorstel paste volgens de regering in het kansspelbeleid wat mede tot doel heeft het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit.

Ook het wetsvoorstel dat dinsdag op de Kameragenda staat moet volgens de regering bijdragen aan het realiseren van deze doelstelling. Specifiek gaat het dinsdag om een wijziging van de wet op de kansspelbelasting bij kansspelen op het internet, een aanpassing van de heffingssystematiek voor de organisatoren van (illegale) binnenlandse internetspelen, alsmede voor prijswinnaars van buitenlandse internetspelen.

De fracties van de VVD, PvdA en SP hebben zich gemoeid met de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel in de Kamer. De fracties van de SP en PvdA stelden vragen over de moraliteit van de wetgeving, daar het belastingheffing kan betreffen op een activiteit die illegaal is. De fracties van de VVD en PvdA vroegen tevens naar de handhaafbaarheid van deze wetswijziging. In de memorie van antwoord gaf de regering aan dat deze wetswijziging nu juist een uitvoerbare heffing moet faciliteren. Eén van de doelstellingen is het illegale kansspelen via internet niet te bevoordelen ten opzichte van kansspelen in de reële wereld. Een ander bijkomend voordeel is volgens de regering dat bij aanbieders van internetspelen effectiever belasting kan worden geheven en het daarmee justitie en het openbaar ministerie zal ondersteunen bij de handhaving. De belastingwet zal echter niet expliciet worden ingezet om strafrechtelijke overtredingen te beëindigen. Het beginsel van fiscale neutraliteit blijft onverminderd leidend.

De fractie van de SP wenste na ontvangst van de memorie van antwoord nog nadere vragen te stellen aan de regering. De fractie van GroenLinks sloot zich bij enkele van deze vragen aan. De vragen waren hoofdzakelijk gericht op (wederom) de moraliteit van het wetsvoorstel: belastingheffing op illegale activiteiten. Ook vroeg de SP om een overzicht van inkomsten uit illegale activiteiten. De regering stelde zich bij de beantwoording op het standpunt dat het wetsvoorstel niet expliciet belastingheffing op illegale activiteiten instelt. Dit verschil van opvatting zal zeker tijdens het plenaire debat op dinsdag 9 september 2008 aan de orde komen.

Aan het debat nemen naast de fracties die schriftelijke vragen hebben gesteld (met uitzondering van GroenLinks) ook de fracties van het CDA en de CU deel.

Sociale media menu


Deel dit item: