Commissie Justitie wil uitleg over notariaatDe Eerste Kamercommissie voor Justitie wil meer duidelijkheid van staatssecretaris Albayrak over haar plannen met het notariaat. De staatssecretaris is daarom uitgenodigd voor een mondeling overleg op dinsdag 9 december a.s.

In een brief van 22 oktober 2008* stelt de commissie moeite te hebben met het uitblijven van een reactie van de staatssecretaris op twee brieven* die in april waren gestuurd over het wetsvoorstel notaris in dienstbetrekking (30.350) en het wetsvoorstel in verband met het laten vervallen van het nationaliteitsvereiste (31.040). De staatssecretaris is destijds onder meer gevraagd een toelichting te geven op haar verzoek de behandeling van de Wet notaris in dienstbetrekking op te schorten.

In haar reactie aan de Eerste Kamer van 27 november jl.* stelt de staatssecretaris dat haar verzoek samenhangt met een nieuw wetsvoorstel dat zij in voorbereiding heeft. Hierin wordt een aantal wijzigingen in het toezicht op het notariaat aangebracht. Ook komt zij naar eigen zeggen tegemoet aan bezwaren van de Eerste Kamer op de notaris in dienstbetrekking. In de schriftelijke voorbereiding zijn onder meer zorgen geuit over het beëindigen van het dienstverband van een notaris, die immers voor het leven wordt benoemd. Indien een dienstverband eindigt is het voor een cliënt niet altijd kenbaar dat de betrokken notaris niet langer handelingsbevoegd is.

De staatssecretaris gaat in haar brief van 27 november ook uitgebreid in op het vervallen van het nationaliteitsvereiste. Tot nu toe moesten notarissen de Nederlandse nationaliteit hebben. De regering wil dit vereiste echter - onder druk van Europese regelgeving - laten vervallen. Naar nu blijkt, hebben echter lang niet alle lidstaten plannen om het nationaliteitsvereiste te schrappen. Anderen hebben het notariaat alleen opengesteld voor EU-onderdanen. De staatssecretaris zal tijdens het overleg nader motiveren waarom de nationaliteit van een notaris in de toekomst niet langer van belang zou zijn.

Mede aan de hand van de uitleg van de staatssecretaris in het overleg van 9 december zal de commissie Justitie besluiten of en wanneer de behandeling van beide aanhangige wetsvoorstellen zal worden voortgezet. De kans dat dit nog voor het kerstreces gebeurt, is echter klein.

  • deze brieven zijn opgenomen in het opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg (EK 30.350 / 31.040, L)

Deel dit item: