Senaat akkoord met aanpak langdurig werklozenNa een kort debat is de Eerste Kamer dinsdag 23 juni zonder stemming akkoord gegaan met een wijziging van de Werkloosheidwet (WW), gericht op het vergroten van kansen op werk voor langdurig werklozen (31.767). Het wetsvoorstel, dat uitvoerig werd toegelicht en verdedigd door minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verleent het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) de bevoegdheid om langdurig werkloze uitkeringsgerechtigden te bemiddelen naar beschikbare functies, ook als die lager zijn gekwalificeerd dan de voorgaande baan van de uitkeringsgerechtigde. In samenhang hiermee heeft minister Donner de richtlijn passende arbeid uit 2008 op onderdelen aangepast. De wetswijziging regelt eveneens een financiële compensatie als werkzoekenden die langer dan een jaar inactief zijn, een baan aannemen waarin zij minder verdienen dan de hoogte van hun uitkering.

Een pleidooi van de PvdA-fractie om de aanpassing van het begrip passende arbeid niet in de wet, maar via een algemene maatregel van bestuur te regelen, wees minister Donner van de hand. Volgens hem is het niet aan de regering om het begrip passende arbeid te formuleren, en zal door jurisprudentie vanzelf duidelijkheid ontstaan. “De indruk is onjuist als zou de regering willen sleutelen aan het begrip passende arbeid”, antwoordde Donner aan PvdA-senator Westerveld, die aanvankelijk het voorstel niet wilde steunen.

Senator Strik van GroenLinks zei dat de inschatting van de regering dat met de regeling 25% van de langdurig werklozen aan een baan geholpen kan worden “uitermate optimistisch” te vinden. Zij waarschuwt voor een verdringingseffect op de arbeidsmarkt, waarbij hoger opgeleiden de banen voor lager opgeleiden in beslag gaan nemen. Minister Donner zegde toe dat hij deze mogelijk negatieve effecten zal registreren en daarover zal rapporteren.


Deel dit item: