Eerste Kamer stemt 16 november over moties hypotheekrente en bezuiniging decentrale overheden9 november 2010

De Eerste Kamer stemt dinsdag 16 november over een motie waarin de regering wordt verzocht om een integrale herziene visie op de woningmarkt (EK 32.500, C). In deze visie, die voor eind 2011 zou moeten worden gepresenteerd, moet ook het verband tussen de werking van de woningmarkt en de hypotheekrenteaftrek worden geanalyseerd.

De motie werd op 9 november ingediend tijdens de Algemene financiële beschouwingen in de Eerste Kamer door senator De Boer van de ChristenUnie. De financiële woordvoerders van de fracties van de PvdA, SP, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en de eenmansfractie Yildirim hebben de motie mede ondertekend.

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de Kamer de motie sterk ontraden. Hij deed dit aan het slot van een debat over de financiële maatregelen die het nieuwe kabinet voor 2011 en volgende jaren in petto heeft. In de motie De Boer wordt gevraagd om een integrale herziene visie op de woningmarkt van zowel koop- als huurwoningen, 'waarbij de huidige knelpunten worden opgelost en waarbij het huidige beslag van de hypotheekrenteaftrek op de algemene middelen substantieel wordt verminderd.'

Staatssecretaris Weekers motiveerde zijn negatief advies met de stelling dat het onlangs aangetreden kabinet heeft gekozen voor rust op de woningmarkt. Ook op langere termijn wil hij de aftrek van hypotheekrente niet ter discussie stellen.

Bezuiniging op decentrale overheden

Een motie ingediend door senator Engels (D66) werd door staatssecretaris Weekers uitgelegd als ondersteuning van het kabinetsbeleid (EK 32.500, D). De motie verzoekt de regering in de besprekingen met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Inter Provinciaal Overleg (IPO) om bij de door te voeren bezuiniging van circa drie miljard euro op de decentrale overheden 'in goed overleg te streven naar een zo evenwichtig en realistisch mogelijke invulling van efficiëncykortingen.' Deze motie kan rekenen op de steun van een meerderheid in de Kamer.


Deel dit item: