Eerste Kamer behandelt 15 maart Elektronisch PatiëntendossierDe Eerste Kamer behandelt dinsdag 15 maart vanaf 10.15 uur het wetsvoorstel voor de invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit voorstel (31.466) maakt de weg vrij voor het gebruik van het burgerservicenummer in de zorgsector. De regering streeft met de invoering van het EPD naar een landelijke uitwisseling van medische gegevens van patiënten door ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners. Het wetsvoorstel verplicht alle zorgaanbieders om zich aan te sluiten bij een Landelijk Schakelpunt (LSP), dat zorgverleners via een verwijsindex inzicht biedt in de verschillende behandelrelaties van een patiënt. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 13 januari in een nadere memorie van antwoord  het aangepaste beleidskader geschetst waarbinnen de huidige regering een landelijk EPD wil invoeren.

Expertbijeenkomst

De Eerste Kamercommissie voor VWS heeft in december 2009 tijdens een expertbijeenkomst onafhankelijke deskundigen gehoord over de vele aspecten die verband houden met de invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier. Met name de bescherming van gevoelige medische informatie, het mogelijk oneigenlijk gebruik van patiëntgegevens en het onvrijwillig karakter van de gegevensuitwisseling door zorgaanbieders leidden tot vragen van senatoren. Op 22 maart volgde een openbaar rondetafelgesprek, waarbij leden de vaste Kamercommissie voor VWS nadere vragen stelden aan verschillende experts over de haalbaarheid en wenselijkheid van een landelijk EPD. Deze onafhankelijke raadplegingen door de Eerste Kamer gaven aanleiding tot nadere vragen aan de regering.

Kamermoties

De Kamer heeft op 1 juni vorig jaar uitvoerig met de regering gedebatteerd over het voorgenomen beleid met betrekking tot een landelijk EPD. In dit debat was het oorspronkelijk wetsvoorstel niet aan de orde, omdat de toenmalige minister Klink van VWS op 6 mei (EK 31.466, H) had aangedrongen op uitstel. In dit debat werden drie moties ingediend die grote invloed hadden op de verdere behandeling van het wetsvoorstel. De motie Slagter-Roukema, waarin de regering werd verzocht om een communicatieplan op te stellen in overleg met de relevante veldpartijen waarin zij de stand van zaken toelicht en duidelijkheid geeft over het vervolgtraject, werd op 6 juli 2010 door de Kamer met algemene stemmen aangenomen. De motie Dupuis, waarin de regering werd verzocht om een nieuwe procedure voor toestemming respectievelijk weigering door burgers inzake opnamen in het dossier, werd door een ruime Kamermeerderheid gesteund. Ook de motie Tan, waarin de regering werd verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten naar invoering van een landelijk EPD en verdere implementatie van het Landelijk Schakelpunt op te schorten tot de Eerste Kamer zich heeft uitgesproken over het gehele voorstel, kreeg op 6 juli steun van een ruime Kamermeerderheid.

Toezichtkader EPD

De ontwikkeling van een aangepast beleidskader dat tegemoetkomt aan de door de Eerste Kamer geuite bezwaren en gevraagde randvoorwaarden vergde sinds afgelopen zomer de nodige voorbereidingen van de kant van de regering. Het aangepaste beleid is ondermeer uitgewerkt in het Toezichtkader EPD, dat minister Schippers op 13 januari (EK 31.466, S) aan de senaat heeft gestuurd. Op 15 maart zal de minister van VWS de door haar voorgestelde aanpak verdedigen in de Eerste Kamer. Het plenair debat begint om 10.15 uur met in eerste termijn de woordvoerders van zeven Kamerfracties. Het debat is live te volgen via de website van de Eerste Kamer.


Deel dit item: