Debat wijziging rijksmediabijdrageDe Eerste Kamer heeft op dinsdag 10 december 2013 gedebatteerd met staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Wijziging Mediawet 2008 inzake aanpassing van de rijksmediabijdrage. Met dit wetsvoorstel wordt het mediabudget gekort en wordt het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting van het ministerie van OCW overgeheveld. In het debat werd door de drie woordvoerders van het CDA, de PvdA en de SP met name op dit laatste punt in gegaan. De woordvoerders uitten zorgen over het waarborgen van de onafhankelijke positie van regionale omroepen en stelden dat de visie van het kabinet op dit punt nog onvoldoende ingevuld is. Op dinsdag 17 december 2013 wordt over het wetsvoorstel gestemd. 

Onafhankelijke regionale omroepen

Senator De Vries-Leggedoor (CDA) gaf aan dat regionale omroepen een sleutelrol vervullen voor regionaal nieuws, informatie en cultuur. De senator vroeg hoe de staatssecretaris de onafhankelijke positie van regionale omroepen en hun verankering in de regio kan borgen. Volgens De Vries-Leggedoor hoort uniformering van de regionale omroepen niet bij de functie, eigenheid en regionale verankering van die omroepen.  Volgens De Vries-Leggedoor mag het niet zo zijn dat regionale omroepen regionale redacties worden van nationale omroepen. Wel kunnen er op praktisch niveau afspraken gemaakt worden. De senator was onvoldoende overtuigd van de toekomstvisie hierop van de regering en benadrukte  dat het op nog te verwachten advies van de Raad van Cultuur over de toekomst van regionale omroepen voor dit punt van groot belang is.

Ook senator Vlietstra (PvdA) hecht sterk aan zelfstandige, onafhankelijke regionale omroepen. De senator vroeg waarom recentralisatie nodig is en waarom dit wetsvoorstel spoedeisend is, aangezien de toekomstvisie op de publieke omroep er nog niet is. Dat er bezuinigd moet worden is volgens de senator een gegeven, maar zij is nog niet gerustgesteld over wat dit concreet betekent voor regionale omroepen. Vlietstra vroeg de staatssecretaris nadrukkelijk of het de bedoeling is dat regionale omroepen deels worden geïntegreerd in de nationale omroepen. Vlietstra gaf aan dat zij graag geïnformeerd blijft over de voortgang van het overleg tussen ROOS (Regionale Omroep Overleg en Samenwerking) en NPO (de Nederlandse Publieke Omroep).  

Senator Gerkens (SP) pleitte voor het aanhouden van de behandeling van het wetsvoorstel totdat het advies van de Raad van Cultuur is gepubliceerd. Het bij de provincies weghalen van de financiering van regionale omroepen komt de SP-fractie als weinig doordacht over, aangezien het provinciaal bestuur veel beter zicht heeft op deze omroepen. Gerkens stelde derhalve voor dat regionale omroepen tijd krijgen om hun visie op efficiëntie te ontwikkelen en met een plan te komen. Zij moeten volgens de senator leidend zijn bij de besprekingen. Gerkens acht het ongepast dat er al zoveel stappen worden gezet voordat het advies Raad van Cultuur er is.

Platform vergroten en overlap voorkomen

Staatssecretaris Dekker gaf aan dat samenwerking tussen regionale omroepen nodig is om hun bereik te vergroten en om overlap te voorkomen. De staatssecretaris wil dit efficiënter organiseren en gaf aan dat het helpt dat het budget in één hand is. Hoe dit precies wordt vormgegeven, laat hij aan de partijen zelf. Dekker gaf daarbij aan dat hij hecht aan draagvlak, aangezien dit voor het welslagen van groot belang is. De herinrichting van de financiering doet volgens de staatssecretaris niets af aan de redactionele autonomie van de regionale omroepen. Hij heeft NPO en ROOS gevraagd om met plan voor samenwerking te komen, met behoud van regionale autonomie maar wel met grotere landelijke exposure . Als er een gezamenlijk plan is dat aan die uitgangspunten voldoet, dan zal de staatssecretaris daar niet aan in de weg staan. Als er echter alleen van eigen belang wordt uitgegaan en niet van belang van de kijker die recht heeft op goede  programma’s, dan zal hij ingrijpen.


Deel dit item: