Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Ontmoetingen Eerste Kamervoorzitter met Voorzitter CPPCC en President Hooggerechtshof van China11 november 2016

Op de laatste dag van haar bezoek aan Beijing heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol onder meer ontmoetingen gehad met de Voorzitter van de Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) Yu Zhengsheng en de President van het Hooggerechtshof Zhou Qiang. Yu bood de Kamervoorzitter en haar delegatie (verder bestaande uit Senator Nico Schrijver, Griffier Geert Jan Hamilton en stafmedewerker Emma Brandsen, en begeleid door tijdelijk zaakgelastigde André Driessen en medewerkers van de Nederlandse ambassade in Beijing) in de avond ook een officieel banket aan.

Meer afbeeldingen

Bezoek aan CPPCC

In het gesprek met de Voorzitter van de CPPCC stond de strategische samenwerking op economisch, politiek, educatief en cultureel gebied tussen Nederland en China centraal. Ook werd gesproken over de internationale ontwikkelingen. Volgens de CPPCC-Voorzitter wordt de verhouding tussen China en Nederland gekenmerkt door wederzijds vertrouwen. Er zijn intensieve handelsbetrekkingen en belangrijke investeringen over en weer. Op het gebied van landbouw, geavanceerde technologie, scheepvaart en havens leert China van de leidende rol die Nederland speelt. Voorzitter Broekers prees de grote vooruitgang die China heeft geboekt en de rol die de CPPCC daarin gespeeld heeft. Uitdagingen waarvoor ook China en Nederland staan, zijn klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en verschillende vormen van migratie.

Volgens Yu is er in de wereld veel chaos en onzekerheid. Hij noemde de situatie in Irak, Syrië en Libië. Velen hadden Brexit en de uitslag van de Amerikaanse Presidentsverkiezingen niet verwacht. China concentreert zich vooral op de binnenlandse situatie waarbij nog steeds sprake is van sterke groei en vooruitgang, maar in de bestrijding van armoede nog veel te winnen is. China is in de 19e en 20e eeuw het slachtoffer geworden van vele gewelddadige buitenlandse invasies, aldus Yu. Het heeft er de vaste wil aan overgehouden geen buitenlandse inmenging te dulden. China wil zich ook niet mengen in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen. Recente interventies van westerse landen in staten in het Midden-Oosten hebben, aldus Yu, voor die landen geen verbetering gebracht.

Yu zag een mondiale tendens van grotere afstand tussen rijken en armen. China kiest voor solidariteit binnen de bevolking en ook tussen arme en rijke regio's. Zo heeft Tibet de laatste jaren veel steun ontvangen van Shanghai. Ankie Broekers wees erop dat er weinig landen in de wereld zijn waar de inkomensverschillen zo beperkt zijn als in Nederland. Wat betreft de grote mondiale uitdagingen, kijkt de wereld volgens Broekers ook vaak naar China. Problemen waar wij gemeenschappelijk voor staan, vergen aanhoudende dialoog om vooruitgang te boeken, aldus de Kamervoorzitter. De resultaten van de klimaatconferentie in Parijs (december 2015) zijn mede behaald doordat China snel positie heeft gekozen en het verdrag als een van de eerste landen heeft geratificeerd. Senator Nico Schrijver wees op de belangrijke rol die China kan spelen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, ook in de strijd tegen terrorisme.

Internationale zaken

Ook in een voorafgaand gesprek met de vicevoorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken Zhou Wenzhong waren recente internationale ontwikkelingen aan de orde gekomen. De commissievoorzitter wilde graag weten hoe de stand van zaken is rond de Brexit en hoe de Senaatsvoorzitter aankijkt tegen de verkiezing van Donald Trump tot President van de Verenigde Staten. Broekers noemde wat betreft Brexit onder meer de recente rechterlijke uitspraak van het Britse High Court volgens welk het parlement van het Verenigd Koninkrijk niet gepasseerd kan worden bij het inroepen van het uittredingsartikel (artikel 50) van het Europees Verdrag. Inzake Trump zei zij dat deze krachtige uitspraken in de campagne heeft gedaan, maar dat in de praktijk de 'soep misschien toch niet zo heet gegeten zou worden als die was opgediend.' Zhou zei dat in China wordt uitgegaan van een pragmatische verdere ontwikkeling van de relatie met de VS. In China is tot dusver weinig bekend over de concrete inhoudelijke beleidsvoornemens die de toekomstige President heeft, aldus Zhou.

Enkele feiten over de CPPCC

De Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) is het staatsorgaan dat na de revolutie van 1949 is opgericht en de weg heeft geplaveid voor de organisatie van de Chinese staat zoals die in de jaren daarna vorm heeft gekregen. Het National People's Congress (het Nationale Volkscongres) is pas in 1954 opgericht. De CPPCC die op nationaal niveau ruim 2200 leden telt, heeft belangrijke raadgevende, toezichthoudende en bestuurlijke taken. Het lichaam verenigt verschillende sociale sectoren, ethnische groepen en politieke bewegingen.

De Chinezen zien de CPPCC als 'belangrijk kanaal van consultatieve en participerende democratie'. Tot de 34 sociale sectoren die in de CPPCC vertegenwoordigd zijn, behoren bedrijfsleven, landbouw, gezondheidszorg, onderwijs en wetenschap. Op basis van het recht voorstellen te doen verschijnen jaarlijks vele adviezen die de grondslag vormen voor het overheidsbeleid en de ontwikkeling van de wetgeving. De CPPCC monitort ook de uitvoering van beleid in China. In vergelijking met Westerse staten met een parlementair stelsel wordt de CPPCC wel als het Hogerhuis van China gezien. De CPPCC onderhoudt dan ook betrekkingen met parlementaire instellingen als de Eerste Kamer.

De grote klassieke leiders van de Chinese Volksrepubliek Mao Zedong, Zhou Enlai en Deng Xiaoping zijn allen Voorzitter van de CPPCC geweest. De nationale CPPCC fungeert als paraplu-organisatie voor honderden regionale en locale CPPCC's die samen meer dan 60.000 leden tellen. Na jaren van verminderde invloed is de betekenis van de CPPCC als orgaan van participerende democratie onder het leiderschap van de Communistische Partij van China (CPC) de laatste jaren, onder de huidige President van China Xi Yinping, weer toegenomen. Volgens een publicatie van de CPPCC: "Looking into the future, the CPPCC will play an increasingly important role in coordinating and promoting the building of a moderately prosperous society in all aspects, carrying out the comprehensively strengthening CPC discipline, developing the cause of building socialism with Chinese characteristics and achieving the Chinese Dream of the rejuvenation of the Chinese Nation."

CPPCC Beijing

Eerder tijdens het verblijf in Beijing had de delegatie een ontmoeting met Voorzitter Ji Lin en leden van de CPPCC van de regio Beijing (een regio die 22 miljoen inwoners telt). Zeer aanschouwelijk werd gemaakt hoe het raadgevend lichaam bijdraagt aan de oplossing van grote problemen van de wereldstad: enorme (binnenlandse) migranteninstroom (met vraagstukken van werkgelegenheid, voorzieningen en huisvesting), de verkeersproblemen en de luchtkwaliteit. Er wordt met kracht gewerkt aan een betere spreiding van de bevolking over een groter oppervlak; bedrijven en dienstencentra als ziekenhuizen worden deels buiten de centrale ringen van de stad geplaatst. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe energiemix, met veel meer plaats voor zonne-energie, en elektrisch aangedreven vervoersmiddelen. De delegatie bezocht ook de Beijing Urban Planning Exhibition Hall. Deze expositie laat, onder meer met behulp van replica's en immense maquettes zien hoe de transitie plaatsvond van oude historische stad tot moderne metropool met bijpassende infrastructuur. Grote indruk op de delegatie maakte voorts het bezoek aan het ultramoderne zakencentrum Parkview Green dat prachtig met moderne kunst is getooid. In het centrum bevindt de langste inpandige loopbrug ter wereld (langer dan de Milleniumbridge in Londen).

Hooggerechtshof

De ontmoeting met de Voorzitter en leden van het Hooggerechtshof (Supreme Court) Zhou Qiang stond in het teken van de rechtsontwikkeling in China en de professionalisering van de rechterlijke macht. Belangrijke ontwikkelingen daarbij waren de invoering van een gedragscode voor rechters, een nationaal examen voor rechters en versterking van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. De Communistische Partij wijdde haar jaarcongres in 2014 aan de Rule of Law. Dankzij de ICT-ontwikkelingen is de rechtspraak veel transparanter en toegankelijker geworden hetgeen bevorderlijk is voor de eenheid in rechtspraak. De rechterlijke macht in China telt 200.000 rechters die jaarlijks ongeveer 20 miljoen zaken behandelen. 10.000 zaken komen in hoogste instantie bij het Hooggerechtshof. Dit Hof toetst sinds enkele jaren ook alle doodvonnissen die in China worden uitgesproken. Het aantal doodvonnissen is afgenomen en deze worden door het Hooggerechtshof ook geregeld omgezet in andere straffen.

De President van het Hooggerechtshof gaf aan dat er een toenemende aandacht is voor internationale rechtsontwikkelingen. De bilaterale contacten met juridische faculteiten in Nederland en toenemende aantallen studentenuitwisselingen zag hij als een belangrijke kwaliteitsimpuls voor de rechtspraak in China. Ook bij de vernieuwing van het burgerlijk recht en rechtsgebieden als het patentrecht spelen uitwisselingen met Nederland een betekenisvolle rol.

Wetenschap en bedrijfsleven

Na het bezoek aan de Universiteit van Peking heeft de delegatie ook bezoeken gebracht aan enige Nederlandse ondernemingen in en nabij Beijing: het Beijing-kantoor van DSM en een melkbedrijf van FrieslandCampina. DSM, ooit een mijnbouwbedrijf, is een grote wereldspeler op het gebied van voeding, andere consumentengoederen, elektronica, verpakkingsmateriaal e.a.. 15% van de omzet (wereldwijd 10 miljard euro) wordt in China gemaakt. De bedrijven in China hebben 5000 medewerkers. FrieslandCampina is een belangrijke importeur van melkproducten in China. Op Chinese bodem heeft het bedrijf thans acht melkveehouderijen die nu 56.000 koeien tellen. Dit aantal zal in 2018 naar 100.000 toegroeien.

Bij het diner dat de Nederlandse ambassade de delegatie aanbod waren diverse Nederlandse ondernemers, maar ook Chinese deskundigen op het gebied van energie, mensenrechten en cultuur aanwezig. Eregast bij het diner was, naast de Voorzitter van de Eerste Kamer, de Nederlandse Nobelprijswinnaar Scheikunde prof. dr. Ben Feringa die ook in Beijing verbleef. Tijdens zijn reis langs enige Chinese universiteiten waren hem twee ere-hoogleraarschappen toegekend.

Cultuur en geschiedenis

Het reisprogramma van de Nederlandse delegatie zoals dat door de CPPCC was aangeboden, kende ook diverse culturele hoogtepunten: bezoeken aan de Tempel van de Hemel, de Chinese Muur, de Verboden Stad, het Nationaal Museum en het Kwartier van de Buitenlandse Gezantschappen.

Zeer geslaagd bezoek

Aan het slot van haar ontmoeting met CPPCC-Voorzitter Yu Zhengsheng zei Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol dat sprake was geweest van een zeer geslaagd en bijzonder parlementair bezoek aan China. Zij zei onder de indruk te zijn van de openhartigheid en vriendschappelijke sfeer die de gesprekken hadden gekenmerkt. De delegatie keert met nieuwe inzichten over het hedendaags China, de Chinese instituties, het Chinese recht en de Chinese cultuur naar huis terug. Zij zei ervan overtuigd te zijn dat Nederland en de Chinese Volksrepubliek hun nauwe samenwerking, en hun open en pragmatische partnerschap in het wederzijds belang en met het oog op mondiale kwesties zullen voortzetten, zoals ook de bijzondere parlementaire band tussen de Eerste Kamer en de Chinese vertegenwoordigende lichamen zal worden voortgezet. Bij het afscheid op de luchthaven bedankte zij ook het CPPCC-lid Kan Ke en de medewerkers van zijn staf die het bezoek begeleid hebben. Ook dankte zij de ambassadestaf. Tijdens het verblijf op de luchthaven was te zien hoe CPPCC-Voorzitter Yu in de Grote Hal van het Volk duizenden mensen toesprak ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van de grondlegger van de Republiek China Sun Yatsen. Daarbij was ook de Nederlandse tijdelijk zaakgelastigde aanwezig.

Het bezoek van Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol werd in China als een protocollair zeer belangrijk bezoek aangemerkt en heeft in de media in China ruime aandacht gekregen. Van de drie belangrijkste ontmoetingen waren in de nationale televisiejournaals beelden te zien.

Zie ook:

Sociale media menu


Deel dit item:
Rondleiding op de Chinese muur.
Rondleiding op de Chinese muur.
Ontmoeting met de Voorzitter van de Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) Yu Zhengsheng.
Ontmoeting met de Voorzitter van de Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) Yu Zhengsheng.
Ontmoeting met de Voorzitter van de Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) Yu Zhengsheng
Ontmoeting met de Voorzitter van de Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) Yu Zhengsheng
Ontmoeting met de vicevoorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zakenvan de CPPCC, Zhou Wenzhong.
Ontmoeting met de vicevoorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zakenvan de CPPCC, Zhou Wenzhong.
Kamervoorzitter Broekers-Knol en tijdelijk zaakgelastigde André Driessen. Foto: Dong Yuehang
Kamervoorzitter Broekers-Knol en tijdelijk zaakgelastigde André Driessen. Foto: Dong Yuehang
Bezoek aan het Sino-Dutch Dairy Development Centre in Beijing. Foto: Dong Yuehang
Bezoek aan het Sino-Dutch Dairy Development Centre in Beijing. Foto: Dong Yuehang
Bezoek aan het Sino-Dutch Dairy Development Centre in Beijing. Foto: Dong Yuehang
Bezoek aan het Sino-Dutch Dairy Development Centre in Beijing. Foto: Dong Yuehang
Bezoek aan het Sino-Dutch Dairy Development Centre in Beijing. Foto: Dong Yuehang
Bezoek aan het Sino-Dutch Dairy Development Centre in Beijing. Foto: Dong Yuehang
Presentatie bij de Sino-Dutch Dairy Development Centre in Beijing. Foto: Dong Yuehang
Presentatie bij de Sino-Dutch Dairy Development Centre in Beijing. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met de Voorzitter van de Supreme People's Court and Chief Grand Justice H.E. Mr. Zhou Qiang. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met de Voorzitter van de Supreme People's Court and Chief Grand Justice H.E. Mr. Zhou Qiang. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting op de Supreme People's Court. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting op de Supreme People's Court. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met de Voorzitter van the Supreme People's Court and Chief Grand Justice H.E. Mr. Zhou Qiang. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met de Voorzitter van the Supreme People's Court and Chief Grand Justice H.E. Mr. Zhou Qiang. Foto: Dong Yuehang
Bezoek aan de Verboden Stad.
Bezoek aan de Verboden Stad.
Bezoek aan de Verboden Stad.
Bezoek aan de Verboden Stad.
Ontmoeting met de Voorzitter van het Nationale Volkscongres Zhang Dejiang. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met de Voorzitter van het Nationale Volkscongres Zhang Dejiang. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met de Voorzitter van het Nationale Volkscongres Zhang Dejiang. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met de Voorzitter van het Nationale Volkscongres Zhang Dejiang. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met de Voorzitter van het Nationale Volkscongres Zhang Dejian. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met de Voorzitter van het Nationale Volkscongres Zhang Dejian. Foto: Dong Yuehang
Aankomst bij de Supreme People's Court. Foto: Dong Yuehang
Aankomst bij de Supreme People's Court. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met de Voorzitter van de Supreme People's Court and Chief Grand Justice H.E. Mr. Zhou Qiang. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met de Voorzitter van de Supreme People's Court and Chief Grand Justice H.E. Mr. Zhou Qiang. Foto: Dong Yuehang
Senator Schrijver op Peking University.Foto: Dong Yuehang
Senator Schrijver op Peking University.Foto: Dong Yuehang
Foto: Dong Yuehang
Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met de Voorzitter van de Supreme People's Court and Chief Grand Justice H.E. Mr. Zhou Qiang. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met de Voorzitter van de Supreme People's Court and Chief Grand Justice H.E. Mr. Zhou Qiang. Foto: Dong Yuehang
Bezoek aan het Beijing-kantoor van DSM. Foto: Dong Yuehang
Bezoek aan het Beijing-kantoor van DSM. Foto: Dong Yuehang
Rondleiding door het Foreign Legation Quarter in Beijing. Foto: Dong Yuehang
Rondleiding door het Foreign Legation Quarter in Beijing. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met Supreme People's Court. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met Supreme People's Court. Foto: Dong Yuehang
Rondleiding Park View Green. Foto: Dong Yuehang
Rondleiding Park View Green. Foto: Dong Yuehang
Rondleiding Park View Green. Foto: Dong Yuehang
Rondleiding Park View Green. Foto: Dong Yuehang
Rondleiding Park View Green. Foto: Dong Yuehang
Rondleiding Park View Green. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met de Nederlandse Nobelprijswinnaar Scheikunde prof. dr. Ben Feringa.
Ontmoeting met de Nederlandse Nobelprijswinnaar Scheikunde prof. dr. Ben Feringa.
Tekening van het gastenboek CPPCC.
Tekening van het gastenboek CPPCC.
Rondleiding op Peking University. Foto: Dong Yuehang
Rondleiding op Peking University. Foto: Dong Yuehang
Foto: Dong Yuehang
Foto: Dong Yuehang
Foto: Dong Yuehang
Foto: Dong Yuehang
Foto: Dong Yuehang
Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met Peking University. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met Peking University. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met Vice President Peking University. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met Vice President Peking University. Foto: Dong Yuehang
Toespraak op Peking University. Foto: Dong Yuehang
Toespraak op Peking University. Foto: Dong Yuehang
Toespraak op Peking University. Foto: Dong Yuehang
Toespraak op Peking University. Foto: Dong Yuehang
Vooruit
Terug