Wet waardeoverdracht klein pensioen aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

als hamerstukken afgedaan. 

Ook een

werd als hamerstuk afgedaan.

De Kamer heeft met de minister en de staatssecretaris van Financiën gedebatteerd in het kader van de Algemene financiële beschouwingen en de behandeling van de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2018. Tijdens het debat werden vijf moties ingediend. Over deze moties wordt op 19 december 2017 gestemd.

De Kamer heeft ingestemd met een viertal ontwerpbesluiten waarmee diverse lidstaten worden gemachtigd de toetreding te aanvaarden van Georgië, Zuid-Afrika, San Marino, Chili, IJsland, de Bahama's, Panama, Uruguay, Colombia en El Salvador tot het verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, bekend als HKOV.

De vaste commissies voor Justitie en Veiligheid en voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad hadden zich beraden over de ter instemming voorgelegde ontwerpbesluiten en zij adviseerden de Kamer hiermee in te stemmen, met dien verstande dat indien de finale tekst zoals aangenomen door de Raad afwijkt van de tekst die aan de Kamer is voorgelegd, er geen instemming is verleend in de zin van artikel 3 van de Goedkeuringswet van het Verdrag van LissabonDeel dit item: