Nieuws uit de commissies: dinsdag 6 maart 20187 maart 2018

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten die de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 6 maart 2018 hebben genomen over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Nieuws uit de commissies: dinsdag 6 maart 2018
Meer afbeeldingen

Intrekking Wet raadgevend referendum

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken wenst op korte termijn een expertmeeting over het wetsvoorstel te houden, waarbij gestreefd wordt naar dinsdag 20 maart 2018, met als terugvaloptie 27 maart 2018. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek twee weken na de expertmeeting te houden. De streefdatum hiervoor is 3 april 2018.

34.854

Instelling Europees Openbaar Ministerie

De commissies Immigratie & Asiel/JBZ-raad en Justitie en Veiligheid bespreken de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 23 februari 2018 over het voornemen tot deelname van Nederland aan het Europees Openbaar Ministerie (33709, AE). De commissies stellen voor op 3 april 2018 een plenair debat te voeren met de minister over de voorgenomen deelname.

E130041

Franse Senaat in gesprek met Eerste Kamer over Europa

De commissie Europese Zaken van de Eerste Kamer had dinsdag in de Eerste Kamer een ontmoeting met een delegatie van de Franse Senaat, onder leiding van senator Jean Bizet, Voorzitter van de commissie Europese Zaken van de Franse Senaat. De Franse delegatie bestond verder uit de senatoren Huré, Sutour en Robert. Het gesprek ging onder andere over de toekomst van Europa, het meerjarig financieel kader van de Europese Unie en de gevolgen van de Brexit. Vanuit de Eerste Kamer namen deel de leden Van Apeldoorn (SP, Voorzitter van de commissie Europese Zaken), Knapen (CDA), Backer (D66), Faber-Van de Klashorst (PVV), Schaper (D66), Rinnooy Kan (D66) en Van de Ven (VVD).

Brexit

De Tweede Kamerrapporteurs over de Brexit Mulder (VVD) en Omtzigt (CDA) doen in de commissie Europese Zaken mondeling verslag van hun bevindingen tot dusver inzake Brexit. De rapporteurs nodigen de commissieleden uit deel te nemen aan de hoorzittingen en de werkbezoeken die de Tweede Kamer in dit kader zal organiseren

Schriftelijke inbreng:

Verdere modernisering Huurcommissie; introductie verhuurderbijdrage

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar, mede namens CDA), D66 (Pijlman), SP (Köhler), PVV (Van Hattem), PvdA (Vlietstra) en ChristenUnie (Bikker).

34.652

Invoering dienstplicht voor vrouwen

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Knip), D66 (Schaper), PvdA (Vlietstra) en SGP (Van Dijk).

34.764

Wet accreditatie op maat

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Rinnooy Kan) en ChristenUnie (Bikker). De fractie van de SP sluit zich aan bij de inbreng van de D66-fractie.

34.735

Wet uitvoering antidopingbeleid

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van het CDA (Atsma).

34.543

Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PvdA (Verheijen).

34.666

Evaluatie Topsectorenaanpak

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van 27 juli 2017 inzake evaluatie Topsectorenaanpak wordt geleverd door de fracties van CDA (Flierman), PvdA (Van Zandbrink) en PvdD (Koffeman). De conceptbrief wordt nog aan de leden van de commissie voorgelegd.

32.637, 289

JBZ-Raad

De fractie van de PVV (Van Hattem) wenst naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 8-9 maart 2018 in schriftelijk overleg te treden met de regering. De inbrengdatum is 20 maart 2018.

32.317, IR

Modernisering overheid

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluit naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van de programmastart van het interbestuurlijk programma (IPB) (29362, A) op 3 april 2018 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

29.362

Dierenbeschermingsregimes Europees/Caribisch Nederland

De commissie Koninkrijksrelaties stuurt de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een brief met nadere vragen van de PvdD en GroenLinks over de verschillen in dierenbeschermingsregimes tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland. Andere fracties kunnen zich desgewenst bij de vragen aansluiten

Periodieke informatie wetten sociaal domein (T01932)

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt kennis van de uitstelbrief van 23 februari 2018 inzake beantwoording vragen Tweede overall rapportage sociaal domein. Ze besluit van de gelegenheid gebruik te maken om per brief nog enkele aanvullende vragen te stellen.

T01932

Bijzondere bijstand

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van een toezegging over Bijzondere bijstand is geleverd door de fractie van de SP (Don). De conceptbrief wordt onder de leden van de commissie verspreid.

T01981

Meerjarenagenda slachtofferbeleid

De commissie Justitie en Veiligheid besluit in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de aan de Tweede Kamer toegezonden brief van de minister voor Rechtsbescherming (22 februari 2018) over de meerjarenagenda inzake het slachtofferbeleid. Inbreng voor dit overleg wordt geleverd op 13 maart 2018.

33.552, 43

Voorbereidend onderzoek:

Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

De commissie Justitie en Veiligheid stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 17 april 2018.

34.746

Procedure:

Modernisering faillissementsprocedure

De commissie Justitie en Veiligheid besluit het wetsvoorstel Wijziging van Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) voor procedure te agenderen op 13 maart 2018.

34.740

Sociale media menu


Deel dit item:
Nieuws uit de commissies: dinsdag 6 maart 2018
Nieuws uit de commissies: dinsdag 6 maart 2018