Steun voor verruiming sluitingsbevoegdheid drugspandenDe Eerste Kamer heeft dinsdag 11 december ingestemd met een wijziging van de Opiumwet die burgemeesters een verruiming van de sluitingsbevoegdheid van drugspanden geeft. De fracties van VVD, CDA, D66, PVV, SP, PvdA, CU, SGP, 50PLUS en OSF stemden voor, de fracties van GroenLinks en PvdD tegen.

Senator Wezel (SP) trok een motie in waarin zij de regering verzoekt onderzoek te doen naar de gegrondheid van besluiten tot sluiting van woningen en panden in de periode 2008 tot heden en beide Kamers zo snel mogelijk te informeren over de uitkomsten van het onderzoek. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid had de Kamer tijdens het debat op 4 december ontraden de motie aan te nemen.

Het wetsvoorstel geeft de burgemeester de bevoegdheid om een pand of woning, een zogenaamd drugspand, op grond van de Opiumwet te sluiten. Dit geeft de burgemeester meer mogelijkheden om de uit het drugsgebruik voortvloeiende risico's voor de volksgezondheid te voorkomen en beheersen en de nadelige effecten van de productie en distributie van, handel in en het gebruik van drugs op het openbare leven en andere lokale omstandigheden tegen te gaan. De burgemeester krijgt deze sluitingsbevoegdheid in die gevallen waarin in een pand of woning voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur, chemicaliën en versnijdingsmiddelen. De huidige sluitingsbevoegdheid ziet alleen op situaties waarin drugs in een pand of woning worden aangetroffen, verkocht, afgeleverd of verstrekt.

In het debat op dinsdag 4 december met minister Grapperhaus toonde het merendeel van de fracties zich positief over de voorgestelde verruiming. Zij zagen het als een passende maatregel voor de toegenomen drugscriminaliteit. Toch bestonden er nog wel zorgen op een drietal onderwerpen: de veranderende rol van de burgemeester, de proportionaliteit van het wetsvoorstel en de gevolgen van de sluiting voor bijvoorbeeld huisgenoten en de bredere leefomgeving. Ook vroegen enkele senatoren hoe de minister de grotere drugsproblematiek denkt aan te pakken.


Deel dit item: