Deskundigenbijeenkomst Invoeringswet Omgevingswet 23 aprilDe vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op dinsdag 23 april 2019 een deskundigenbijeenkomst gehouden over de uitvoeringspraktijk Invoeringswet Omgevingswet.

Tijdens de deskundigenbijeenkomst gaven deskundigen een inleiding waarna per blok ruimte was voor gedachtewisseling met de commissie. In het eerste blok werden de praktijkervaringen invoering en voorbereiding stelselherziening omgevingsrecht belicht, in het tweede blok kwamen uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het wetsvoorstel aan bod.

De deskundigenbijeenkomst werd voorgezeten door senator Jopie Nooren, voorzitter van de vaste Kamercommissie IWO.

Over het wetsvoorstel en de procedure

De Omgevingswet vormt samen met het Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en de Omgevingsregeling de basis voor het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. Om dit nieuwe stelsel goed te laten werken is de Invoeringswet nodig. Er volgen nog aanvullingswetten, invoerings- en aanvullingsbesluiten en invoerings- en aanvullingsregelingen.

In het voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet worden nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de Omgevingswet. Het betreft onderwerpen die bij het maken van de Omgevingswet niet konden worden opgenomen omdat er nog wijzigingen in gerelateerde wetten plaatsvonden (in het bijzonder de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en de Wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Vergunningverlening, toezicht en handhaving)). Ook wijzigingen in Europese regelgeving zijn aanleiding geweest voor aanvullingen. Voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de noodzaak van wettelijke vastlegging van onderdelen van dit stelsel eerst duidelijk geworden op het moment dat de Omgevingswet al in procedure was.

Gedurende de parlementaire behandeling is het voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet via twee nota's van wijziging (TK, nrs. 8 en 9) aangepast; onder ander op het punt van het overgangsrecht. Langs die weg is door middel van de voorgestelde wijziging van artikel 23.10 van de Omgevingswet tevens voorzien in een voorhangprocedure van het ontwerpbesluit tot inwerkingtreding van de Omgevingswet, waarmee beide kamers der Staten-Generaal in de gelegenheid worden gesteld om een afweging te maken over de voorgenomen datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.


Deel dit item: