Beneluxparlement bijeen in Waals ParlementOp vrijdag 17 en zaterdag 18 juni 2022 kwamen de leden van het Beneluxparlement bijeen in plenaire zitting in het Waals Parlement in Namen. Een Kamerdelegatie van negen leden nam hier aandeel, bestaande uit Eerste Kamerleden Pim van Ballekom (delegatieleider, VVD), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga), Alexander van Hattem (PVV), Ton van Kesteren (PVV), Peter Ester (ChristenUnie), Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie), Rik Janssen (SP), Saskia Kluit (GroenLinks) en Tweede Kamerlid Jan Klink (VVD). De plenaire vergadering stond vrijdagmiddag in het teken van duurzame mobiliteit. Op zaterdagochtend werd een aantal aanbevelingen aan het comité van ministers besproken en aangenomen.


Duurzame mobiliteit

Tijdens het themadebat op vrijdag stond duurzame mobiliteit centraal. De middag werd geopend met een toelichting van Eurocommissaris voor de Green Deal , Frans Timmermans. Hij benadrukte het belang van het versnellen van de duurzame transitie met meer inzet op het gebruik van waterstof en vloeibare ammoniak. Vervolgens kwamen er sprekers uit België en Luxemburg aan het woord over grensoverschrijdende multimodaliteit.

Het derde deelthema ging over het fietsbeleid. De Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen, sprak de vergadering in een videoboodschap toe. Zij benadrukte het benutten van de fiets als ideaal en noodzakelijk vervoermiddel om te komen tot een beter klimaat. Marco te Brömmelstroet, fietsprofessor aan de Universiteit van Amsterdam ging in op het gebruik van fietsen, met name e-bikes, als mobiliteitsoplossing.

De dag werd afgesloten met de aanname van een aanbeveling over waterstof. De leden zijn van mening dat waterstof een sleutelrol kan vervullen voor de energietransitie in andere domeinen dan elektriciteitsproductie en in domeinen waarin elektrificatie onmogelijk en niet rendabel is. De regeringen worden gevraagd een waterstofstrategie op te stellen die de volledige waterstofwaardeketen bestrijkt.


Goederenvervoer per vrachtwagen

Op zaterdagochtend 18 juni werd de aanbeveling inzake goederenvervoer per vrachtwagen aangenomen. Op vier samenhangende deelthema's doen de leden aanbevelingen aan de drie regeringen: de digitale vrachtbrief (e-CMR), de langere en zwaardere vrachtwagencombinaties, het tekort aan vrachtwagenbestuurders en de verduurzaming van het vervoer.

Ten aanzien van de digitale vrachtbrief wordt gevraagd meer proefprojecten in de Benelux te organiseren om vooruitgang te boeken bij de ontwikkeling van software en bij het vinden van oplossingen voor authenticiteit en veiligheid, bijvoorbeeld van commerciële gegevens.


Coördinatie regelgeving Grensoverschrijdende pensioenen

Vanwege de toegenomen arbeidsmobiliteit bouwen steeds meer werknemers, ambtenaren en zelfstandigen een grensoverschrijdende loopbaan op en daarmee doen zich ook meer problemen voor op terrein van pensioenen, met name tussen België en Nederland.

In de unaniem aangenomen aanbeveling over grensoverschrijdende pensioenen wordt aan de drie regeringen gevraagd een grensoverschrijdend informatie-uitwisselingspunt op te richten tussen pensioendiensten, vakbonden, werkgeversorganisaties, belastingdiensten die problemen inzake grensoverschrijdende pensioenen kan detecteren. Ook roept het Beneluxparlement de regeringen op binnen de Europese Unie een voortrekkersrol te spelen in coördinatie van de regelgeving inzake pensioenen voor grensarbeiders.


Voetbalveiligheid en overige thema's

Voorts informeerden de leden elkaar over de voortgang van enkele thema's. Zo werden de leden van de commissie Justitie & Veiligheid onlangs door de Nederlandse politie bijgepraat over de opvolging van de in 2021 aangenomen aanbeveling over voetbalveiligheid.

Naar aanleiding van die aanbeveling is er binnen de Benelux een werkgroep opgericht waarbij er overlegd wordt over het overdraagbaar en afdwingbaar maken van voetbalstadionverboden en het verder verdiepen van de bestaande samenwerking tussen de politiediensten en overige betrokkenen.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in Nederland een onderzoeksplan ingediend inzake de huidige toepassing van stadionverboden. Het eindrapport wordt in het tweede kwartaal van 2023 verwacht. Overige onderwerpen die langskwamen waren fake news, grensoverschrijdend demonstratietoerisme, defensiesamenwerking binnen de Benelux en de samenwerking met de Baltic Assembly.


Aangenomen aanbevelingen

De aangenomen aanbevelingen aan de drie regering vindt u hier.


Deel dit item: