Nieuws uit de commissies van 14 mei 2024Een aantal Eerste Kamercommissies heeft op dinsdag 14 mei 2024 vergaderd over de voortgang van de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.


Hamerstukken

Meldplicht handelingen met poliovirus

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft blanco verslag uitgebracht, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

Wet kinderopvang Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De commissie Koninkrijksrelaties heeft blanco verslag uitgebracht en stelt voor op 21 mei 2024 over het wetsvoorstel te stemmen, opdat woordvoerders een stemverklaring kunnen afleggen.

Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt blanco verslag uit, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.


Schriftelijke inbreng

Radarstation Herwijnen

De commissie Buitenland, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving bespraken beantwoording van vragen over radarstation Herwijnen door demissionair staatssecretaris Van der Maat van Defensie. De SP-fractie (Janssen) stelde aanvullende vragen naar aanleiding van de memo horend bij de technische briefing.

Wet betaalbare huur

In de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid is afgesproken dat inbreng voor het verslag op dinsdag 28 mei 2024 kan worden geleverd. Verder overweegt de commissie om de Kamer te verzoeken op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State een voorlichtingsaanvraag bij de Raad van State in te dienen.

Implementatie Omgevingswet

De fractie van GroenLinks-PvdA (Kluit) leverde, mede namens Volt en de BBB, inbreng voor schriftelijk overleg met demissionair minister De Jonge (VRO). Aanleiding vormde de brief van de minister over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet.


Plenair

Actualisering diergezondheidsregels

De fracties van GroenLinks-PvdA (Kluit), de SP (Van Aelst) en PvdD (Nicolaï en Visseren-Hamakers) hebben gezamenlijke inbreng geleverd voor het tweede verslag en leverden 14 mei na de deskundigenbijeenkomst en tezamen met de fractie van Volt (Perin-Gopie) een aanvulling hierop. Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het tweede verslag uiterlijk vrijdag 17 mei 2024, 10:00 uur, acht de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling, bij voorkeur op dinsdag 21 mei 2024.


Europa

Rechtsstaat Europese Unie

De commissies Europese Zaken en Justitie & Veiligheid besloten het verslag van een schriftelijk overleg voor kennisgeving aan te nemen en het Rechtsstaatrapport 2023 te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen, die zijn gepland op 18 juni 2024.


Overig

Milieueffectrapportage

De Commissie Binnenlandse Zaken heeft besloten om de technische briefing over de milieueffectrapportage (mer) in relatie tot de Omgevingswet op 18 juni 2024 te houden.


Deel dit item: