Drs. T. Klip-Martin (VVD) 1

Tanja Klip-Martin (1954) is sinds 12 juli 2016 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Zij is vice-voorzitter van de fractie.

Contact: tanja.klip-martin@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Rotterdam, 30 maart 1954
 • gehuwd

 

kinderen

 • 3 zonen

 

woonplaats

 • Hilvarenbeek, Noord-Brabant

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Advisering over jaarprogramma, gericht op kennisuitwisseling en samenwerking

  advieswerk: ja

  sector: Waterbeheer

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergadervergoeding

 • beschrijving: Het geven van bestuurlijk advies aan organisaties, overheden en bestuurders

  advieswerk: ja

  sector: Organisatie en advies

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Deze vereniging organiseert bijeenkomsten voor oud-dijkgraven.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

  toelichting: Nvt

 • beschrijving: Stichting NDP komt voort uit de Green Deal Groene Daken. Binnen deze GDGD werken sinds 2016 ca. 50 partijen aan het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en het opschalen van de toepassing van groene daken. Stichting NDP verbreedt deze doelstelling naar multifunctionele daken in relatie tot biodiversiteit, klimaatadaptatie (waterbuffering), energie-opwekking, leefomgeving en gezondheid (groen in de stad). Stichting NDP draagt bij aan kennisontwikkeling en -verspreiding, toepassing daarvan in beleid en onderwijs. Ten behoeve van een versnellingspakket voor een optimaal gebruik van het beschikbare dakareaal.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

  toelichting: Nvt

 • beschrijving: Doelstelling van de stichting is getalenteerde jonge mensen enthousiast maken voor een water gerelateerde opleiding bij de onderwijsinstellingen Van Hall Larenstein en Wageningen Universiteit en deze jonge mensen tijdens hun studie een stage of opdracht aanbieden, alsmede getalenteerde afgestudeerden een traineeship aanbieden, binnen Waterschap Vallei en Veluwe. Het Waterschap verstrekt hiervoor jaarlijks beurzen aan geselecteerde talenten. Het bestuur stelt de jaarlijkse beurzen vast.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

  toelichting: Nvt

 • beschrijving: GDN heeft 3 poten mbt de diepe en ondiepe ondergrond van Nederland: informatievoorziening, advisering, onderzoek en databeheer. De Strategische Adviesraad adviseert onder meer over het meerjarig beleidsplan en kennisprogrammering en signaleert externe ontwikkelingen in het werkgebied van de GDN

  advieswerk: ja

  sector: Diepe en ondiepe ondergrond

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Agenderend maatschappelijk netwerk op het gebied van gebruik en bescherming van de bodem en ondergrond.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

afgesloten

 • beschrijving: Tweejaarlijkse Rijksprijs van 5 ministeries voor inspirerend opdrachtgeverschap ogv architectonisch ontwerp en /of ruimtelijke ontwikkeling

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Platform WOW: wegbeheerders ontmoeten wegbeheerders, water ontmoet water. Tweejaarlijkse prijs voor een project of team, dat over de grenzen van organisaties samenwerkt aan weg-, vaarweg- of waterbeheer

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Unie van Waterschappen is de koepelorganisatie van de Nederlandse Waterschappen

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Voeren van CAO-onderhandelingen namens de werkgever UvW met de vakbonden.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Fonds UvW tbv arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid en -projecten, paritair bestuurd door waterschapsbestuurders en vertegenwoordigers van de vakbonden.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Waterschap Valei en Veluwe vormt met 20 andere waterschappen een aparte overheidslaag in ons democratisch bestel. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterveiligheid, voldoende en schoon oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Advies over energietechnische ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken, als industrie en overheid.

  advieswerk: ja

  sector: Onderzoek

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Beheren sponsorgelden van de stichting.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • Gymnasium-b, Christelijk Lyceum te Delft, vanaf 1966 tot 1972

wetenschappelijk onderwijs

 • Kunstgeschiedenis en archeologie (cum laude), Rijksuniversiteit Leiden, vanaf 1972 tot 1980

andere opleidingen

 • Diverse (politieke) cursussen en trainingen, waaronder topkadertraining VVD en ROI, vanaf 1997 tot 2002

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 12 juli 2016
 • beschrijving: De Unie van Waterschappen is de koepelorganisatie van de Nederlandse Waterschappen

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Waterschap Valei en Veluwe vormt met 20 andere waterschappen een aparte overheidslaag in ons democratisch bestel. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterveiligheid, voldoende en schoon oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • bezoldigd: ja

  • beschrijving: De bijbehorende vergoeding à 5000,- Euro per jaar werd regelrecht overgemaakt aan de provincie Drenthe.

   bezoldigd: nee

 • bezoldigd: ja

 • bezoldigd: nee

 • bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: Advisering over jaarprogramma, gericht op kennisuitwisseling en samenwerking

  advieswerk: ja

  sector: Waterbeheer

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergadervergoeding

 • beschrijving: Het geven van bestuurlijk advies aan organisaties, overheden en bestuurders

  advieswerk: ja

  sector: Organisatie en advies

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: GDN heeft 3 poten mbt de diepe en ondiepe ondergrond van Nederland: informatievoorziening, advisering, onderzoek en databeheer. De Strategische Adviesraad adviseert onder meer over het meerjarig beleidsplan en kennisprogrammering en signaleert externe ontwikkelingen in het werkgebied van de GDN

  advieswerk: ja

  sector: Diepe en ondiepe ondergrond

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Voeren van CAO-onderhandelingen namens de werkgever UvW met de vakbonden.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Fonds UvW tbv arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid en -projecten, paritair bestuurd door waterschapsbestuurders en vertegenwoordigers van de vakbonden.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Samen met 2 andere stuurgroepleden op basis van een groot aantal verschillende onderzoeken, komen tot een advies aan de minister van EZK hoe te handelen mbt de gaswinning in Groningen. Dit naar aanleiding van de aardbevingsproblematiek.

  advieswerk: ja

  sector: Overheid

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische en betrouwbare informatie biedt over milieu en energie in het dagelijks leven

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Adviesraad aan ministerie van EZ over de ontwikkeling en uitbouw van het stelsel van Green Deals, teneinde de verduurzaming van de maatschappij een economisch haalbare impuls te geven op veel verschillende terreinen.

  advieswerk: ja

  sector: Overheid

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Officiële adviesraad aan de regering over het gebruik en de exploitatie van de diepe ondergrond.

  advieswerk: ja

  sector: Overheid

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Een van de drie aan de regering adviserende planbureaus. Het PBL adviseert o.a. over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving in de brede zin van het woord.

  advieswerk: ja

  sector: Overheid

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Advies over energietechnische ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken, als industrie en overheid.

  advieswerk: ja

  sector: Onderzoek

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Stichting Introdans is een in Arnhem gevestigd dansgezelschap dat balletvoorstellingen geeft op nationale en internationale podia

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Beheren sponsorgelden van de stichting.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Actuele gebeurtenissen van politiek commentaar voorzien.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Fonds tbv subsidies voor activiteiten op het gebied van cultuur en natuur. Provinciale afdeling van landelijk fonds.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • advieswerk: ja

  sector: kunst

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Stichting beheert grote collectie Nederlandse kunstvoorwerpen uit de periode rond 1900. Collectie is ondergebracht in het Drents Museum in Assen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Advies over beheer en aankopen.

  advieswerk: ja

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Idem.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Beoordelen wie deze penning in betreffende jaar verdiende om te ontvangen.

  advieswerk: nee

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Als alumnus meepraten en adviseren over beleid van het Fonds.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Organiseren van de jaarlijkse regionale bijeenkomst op of rond 26 november. Ter herdenking van de Leidse Universiteit in 1940.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Vereniging met als leden, wetenschappers, liefhebbers en verzamelaars van ceramiek en glas.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Agenderend maatschappelijk netwerk op het gebied van gebruik en bescherming van de bodem en ondergrond.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Partijpolitieke functies

afgesloten

 • beschrijving: De Ir.Lelykring is het platform van waterschapsbestuurders binnen de VVD-Bestuurdersvereniging

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • bezoldigd: nee

 • bezoldigd: nee

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • bezoldigd: nee

 • beschrijving: Betreft samenstellen van een leidraad voor de gemeentelijke verkiezingsprogramma’s door VVD-vertegenwoordigers

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Betreft samenstellen van een leidraad voor het opstellen van de verkiezingsprogramma’s door VVD-waterschapsvertegenwoordigers

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Onderscheidingen

ridderorden

 • Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 26 april 2021

overige onderscheidingen en prijzen

 • Mr. J.W. Frederiksprijs (Nederlandse Vereniging van Kunsthistorici), 1981

Hobby's

 • hardlopen, tuinieren, reizen, lezen

 


Reizen

Geen reizen gemaakt


Geschenken

 • betaald door: GS provincie Gelderland tgv mijn afscheid als dijkgraaf

  waarde: 75 Euro ??

 • betaald door: TT Assen

  waarde: Onbekend

 • betaald door: TT Assen

  waarde: Onbekend


Anciënniteit

2928 dagen
(12 juli 2016 tot heden)