Stemgedrag Jhr.mr. J.P. Backer (D66)groen handje met duim omhoog 886rood handje met duim omlaag 129

 • Voor
  9 juli 2019 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35.010)
 • Voor
  2 juli 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd (35.223)
 • Voor
  2 juli 2019 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Rotterdam Rules (34.991)
 • Voor
  2 juli 2019 (Hamerstuk)
  Nadere regulering gebruik burgerservicenummer bij uitvoering depositogarantiestelsel (35.003)
 • Voor
  2 juli 2019 (Hamerstuk)
  Wijzigingswet financiële markten 2019 (35.117)
 • Voor
  2 juli 2019 (Hamerstuk)
  Implementatie richtlijn strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (35.160)
 • Voor
  2 juli 2019 (Hamerstuk)
  Intrekking verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland (35.175)
 • Voor
  2 juli 2019 (Hamerstuk)
  Goedkeuring besluit tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (35.196)
 • Voor
  25 juni 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging Handelsregisterwet 2007 en regelen van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen (34.687)
 • Voor
  25 juni 2019 (Hamerstuk)
  Introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (35.022)
 • Tegen
  4 juni 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Koffeman c.s. over een integraal beleidsplan voor de veehouderij (35208, D)
 • Voor
  4 juni 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35.208)
 • Voor
  4 juni 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34.861)
 • Voor
  4 juni 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden (34.807)
 • Voor
  4 juni 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34.675)
 • Voor
  4 juni 2019 (Hamerstuk)
  Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (34.984)
 • Voor
  4 juni 2019 (Hamerstuk)
  Verbeteren patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor inzagerecht medisch dossier van overleden patiënt (34.994)
 • Voor
  4 juni 2019 (Hamerstuk)
  Verwerking van persoonsgegevens van opvarenden van passagiersschepen (35.121)
 • Tegen
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de beperking van handelingsvrijheid voor ondernemers (EK 35.078, E)
 • Voor
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)
 • Voor
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van de Ven (VVD) en Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over voorstellen voor nieuw zzp-beleid (EK 35.074, I)
 • Voor
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar (EK 35.074, H)
 • Voor
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Verheijen (PvdA) c.s. over het betrekken van belanghebbenden bij het overleg over invulling, schaal en effecten van projecten (EK 35.013, G)
 • Tegen
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over evaluatie van de milieu-effecten van de Wijziging van de Crisis- en herstelwet (EK 35.013, F)
 • Voor
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35.013)