Stemming Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijsVerslag van de vergadering van 6 juni 2023 (2022/2023 nr. 36)

Aanvang: 12.28 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs) (35920).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Vervolgens stemmen wij over het wetsvoorstel 35920, Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium, kortweg de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? De heer Ganzevoort namens GroenLinks.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ganzevoort i (GroenLinks):

Voorzitter, dit is nieuwigheid. We willen de minister niet langer in onzekerheid laten over wat we gaan doen. Was deze wet nou nodig? We zijn niet door de minister overtuigd van nut en noodzaak van deze wet, in alle eerlijkheid, maar we kunnen ons wel voorstellen dat er situaties zijn die zo extreem zijn dat het wel heel goed zou zijn als die wet er is. We zijn geholpen door het feit dat we bij de wetsuitlegging en de betekenis echt goede stappen hebben gezet in het debat om dingen te preciseren en ook in lijn te brengen met het advies van de Raad van State. Dat bij elkaar brengt onze fracties ertoe om voor deze wet te stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ganzevoort. De heer Verkerk namens de ChristenUnie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Verkerk i (ChristenUnie):

Voorzitter. Ook onze fractie heeft eerlijk gezegd nog steeds vragen bij het nut en de noodzaak van deze wet. Evenals de heer Ganzevoort kunnen wij ons voorstellen dat er situaties zijn waarbij je deze wet echt wilt toepassen. De minister heeft ons er in het debat van overtuigd dat hij als het over de essentiële punten van deze wet gaat met betrekking tot de zorgplicht en de burgerschapsopdracht de wet op dezelfde manier interpreteert als de Raad van State dat doet. Dat geeft ons voldoende zekerheid om ook voor deze wet te stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Verkerk. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat het is aangenomen.