Stemgedrag Jhr.mr. J.P. Backer (D66)Voor1228Tegen199

 • Voor
  27 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Het voorstel
 • Tegen
  27 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Van Hattem c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingen (35526, I)
 • Tegen
  27 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Janssen c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de wet (35526, L)
 • Tegen
  27 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Van Hattem c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingen (35526, I)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.526)
 • Tegen
  27 oktober 2020 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  De gewijzigde motie-Otten c.s. over adequate borging van de rol van de Eerste Kamer (35526, M, was letter J)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid (35.106 (R2115))
 • Voor
  27 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen (35.354)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Aanpak van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES (35.458)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 (35.472)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Hamerstuk)
  De brief van de voorzitters van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid, voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) d.d. 13 oktober 2020 met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (35526) (35526, letter C)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Zonder stemmen)
  Screening ambtenaren van politie en politie-externen (35.170)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs Wet erkenning Nederlandse gebarentaal (34.562)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Herijking Grondwetsherzieningsprocedure (35.419)
 • Tegen
  13 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een meervoudige nationaliteit van leden van een kiescollege (35.418, F)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.418)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Zevende incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverheden (35.540)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Verlenging geldigheidsduur artikelen 33 en 34 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (35.549)
 • Voor
  13 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Amicus curiae en kruisbenoemingen bij de hoogste bestuursrechters (35.550)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  De motie-Gerkens c.s. over de doorontwikkeling van de CoronaMelder-app (35538, J)
 • Tegen
  6 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Nicolaï over uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel tot er voldoende testcapaciteit aanwezig is (35538, I)
 • Tegen
  6 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Nicolaï over transparante en volledige informatie bij installatie CoronaMelder-app (35538, H)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35.538)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Wet homologatie onderhands akkoord (35.249)
 • Voor
  6 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Wet toeristische verhuur van woonruimte (35.353)