Stemgedrag Prof.dr. M.J. Verkerk (ChristenUnie)Voor477Tegen99

 • Tegen
  20 april 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet uitbreiding slachtofferrechten (35.349)
 • Voor
  20 april 2021 (Hamerstuk)
  Raming Eerste Kamer 2022 (CXLV)
 • Tegen
  6 april 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Stemming over het voorstel van het Lid Van der Linden om het wetsvoorstel Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie controversieel te verklaren (35711)
 • Voor
  6 april 2021 (Hamerstuk)
  Stoppen met het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht (35.293)
 • Voor
  6 april 2021 (Hamerstuk)
  Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35.527)
 • Voor
  6 april 2021 (Hamerstuk)
  Variawet hoger onderwijs (35.582)
 • Voor
  6 april 2021 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket (35.669)
 • Tegen
  30 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod (35.296)
 • Voor
  30 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Dijk (SGP) over een nader onderzoek naar de rol van technologie in de bescherming van slachtoffers van mensenhandel (34.091, M)
 • Voor
  30 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34.091)
 • Voor
  30 maart 2021 (Hamerstuk)
  Implementatie gewijzigde richtlijn vakbekwaamheid bestuurders (35.461)
 • Voor
  30 maart 2021 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-raad aan de Voorzitter, houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de totstandkoming van de raadsbesluiten tot het niet maken van bezwaar tegen de toetreding van Costa Rica bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV) alsmede de ontwerp-note verbale van de late voorbehouden van Nicaragua bij het HKBV (EK 32.317 MB)
 • Voor
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over onderzoek naar verruimen van schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een eigen woning (35.518, F)
 • Tegen
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het niet meer met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan statushouders (35.518, D)
 • Voor
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518)
 • Voor
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke huurkorting (35.516)
 • Voor
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488)
 • Tegen
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Beukering (Fractie-Nanninga) c.s. over toekomstige mogelijke inzet ontwikkelingssamenwerking Afghanistan (35.445, D)
 • Voor
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Afghanistan (35.445)
 • Voor
  23 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap (35.367)
 • Voor
  23 maart 2021 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake vaststelling Europees Werkprogramma 2021 van de Eerste Kamer (EK 35.663 B)
 • Voor
  16 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het verwijderen van Lelystad Airport van de lijst PAS-melders (35.600, R)
 • Tegen
  16 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van een vergunningaanvraag voor Lelystad Airport (35.600, U)
 • Tegen
  16 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een exit-strategie om uit het Europees Openbaar Ministerie te kunnen treden (35.429, G)
 • Voor
  16 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (35.429)