Commissies op dinsdag 15 januari 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  13.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34940

  Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), SP (Köhler) en PvdA (Fiers).

  2.
  34807

  Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

  De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 22 januari 2019.

  3.
  33328

  Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 33328 aan te blijven houden totdat wetsvoorstel 35112 - de novelle - door de Tweede Kamer is aanvaard. De brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de initiatiefnemers van 2 januari 2019 inzake het wetsvoorstel worden voor kennisgeving aangenomen.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  13.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T02651

  Toezegging Brief over civielrechtelijke aansprakelijkheid naar de Kamer sturen (34.915 / 34.916)

  De commissies besluiten de brief voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02651 als voldaan te beschouwen.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  13.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E180030

  Commissiemededeling: Een krachtiger rol op het wereldtoneel - Efficiëntere besluitvorming voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU

  De commissie besluit de brief van 20 december 2018 voor kennisgeving aan te nemen. De fracties van PVV en SP geven aan eventuele vervolgvragen tijdens de Algemene Europese Beschouwingen aan de orde te stellen.

  2.
  JOIN(2018)28 - Elementen voor een EU-strategie inzake India

  De commissie besluit de mededeling voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  Brief regering inzake Nationaal plan defensie-uitgaven ten behoeve van de NAVO

  Begrotingsstaten Defensie 2019

  De commissie besluit op dinsdag 29 januari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De fracties van SP, PvdA en GroenLinks geven aan inbreng te willen leveren.

  4.
  Artikel 100 - brief (27925)

  Brief van de ministers van BuZa, van Defensie, voor BHO en van J&V inzake Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2019; Bestrijding internationaal terrorisme

  De commissie besluit de artikel 100-brief inzake de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  Aan de griffie wordt gevraagd een korte notitie op te stellen inzake de rol van de Eerste Kamer als het gaat om de behandeling van artikel 100-brieven. Deze notitie zal in de commissie worden geagendeerd.

  5.
  Artikel 100 - brief (29521)

  Brief regering inzake Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in 2019 en veiligheidsinzet in de Sahel 2019 tot en met 2021; Nederlandse deelname aan vredesmissies

  De commissie besluit de artikel 100-brief inzake de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in 2019 en de veiligheidsinzet in de Sahel 2019 tot en met 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  6.
  Gesprek Committee on Foreign Affairs, Defence and Armed Forces van de Franse Senaat

  De commissie besluit de Committee on Foreign Affairs, Defence and Armed Forces van de Franse Senaat te ontvangen op dinsdag 12 februari 2019. De commissie EUZA zal tevens voor dit gesprek worden uitgenodigd. In overleg met de Franse Senaat zal een geannoteerde agenda voor het gesprek worden opgesteld.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35095 VI

  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (najaarsnota)

  De commissies brengen blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  32317, JP

  Brief inzake het verslag van de JBZ-Raad van 6 en 7 december 2018 te Brussel; JBZ-Raad

  De commissies besluiten de brief d.d. 19 december 2018 - voor wat betreft de onderwerpen die op het terrein van de beide commissies gezamenlijk liggen - voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.10 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T01429

  Toezegging Evaluatie opleggen taakstraffen (32.169)

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik).

  2.
  T02612

  Toezegging Kamer schriftelijk informeren over toepassing algoritmen en kunstmatige intelligentie in de rechtspleging (34.775 VI)

  De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming d.d. 19 december 2018 met enkele gedachtelijnen rond de toepassing en het gebruik van algoritmen en artificiële intelligentie (34775 VI, AH) mee te nemen bij de derde termijn van het debat over de staat van de rechtsstaat op 19 februari 2019. Tevens besluit zij op 22 januari 2019 gelegenheid te geven voor schriftelijk overleg n.a.v. deze brief. De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de vragen vóór het debat van 19 februari aanstaande te beantwoorden.

  3.
  Voorbespreking derde termijn beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat

  De commissie bespreekt de derde termijn van het debat over de staat van de rechtsstaat op 19 februari 2019 voor en inventariseert nogmaals welke onderwerpen de verschillende sprekers willen aansnijden. Op voorstel van de SP-fractie verzoekt de commissie de staf om t.z.t. de verslagen van de verschillende overleggen in de Tweede Kamer over rechtshulp en rechtspraak beschikbaar te stellen.

  4.
  Mededelingen en informatie

  Er is geen behoefte aan inhoudelijke behandeling van het op de termijnbrief genoemde wetsvoorstel Gegevensverstrekking verkeersovertredingen diplomaten (34918).

  5.
  Rondvraag

  Naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks) bevestigt de staf dat de gecombineerde behandeling van de wetsvoorstellen Organiseren van kansspelen op afstand (33996) en Modernisering speelcasinoregime (34471) op 5 februari 2019 plaatsvindt.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T01235

  Toezegging De regering zegt toe bij de evaluatie van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel en bij de beoordeling of de LGO-status behouden moet blijven ook de vreemdelingenwetgeving te betrekken (32.282)

  De commissie besluit het WODC-rapport inzake de WTU-BES en de bijbehorende kabinetsreactie voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01235 als voldaan te beschouwen.

  2.
  T02324

  Toezegging Versterken rol van kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk (34.300 IV / CXIX)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering.

  3.
  Nabespreking deskundigenbijeenkomst d.d. 11 december 2018 inzake mensenrechtelijke verantwoordelijkheden vluchtelingen i.h.k.v. het Statuut

  De commissie besluit thans geen vervolgstappen te zetten naar aanleiding van de deskundigenbijeenkomst d.d. 11 december 2018. De commissie zal de uitvoering van de motie-Strik c.s. (35.000 VI, J) monitoren.

  4.
  Nabespreking IPKO januari 2019

  De leden die hebben deelgenomen aan de gezamenlijke delegatie met de Tweede Kamer ten behoeve van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van 8-11 januari 2019 te Sint Maarten geven ter vergadering een mondelinge terugkoppeling van hetgeen tijdens dat IPKO en de werkbezoeken is besproken.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34857

  Verbetering uitvoering Jeugdwet, WMO 2015 en Zorgverzekeringswet

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  34858

  Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Martens), D66 (Vink), PVV (Van Kesteren), SP (Don, volgt), PvdA (Fiers), GroenLinks (Ganzevoort), SGP (Van Dijk) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

  3.
  34874

  Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  4.
  Toezegging T02375 - Voortgangsrapportage elektronische gegevensuitwisseling zorg

  Brief van de minister voor Medische zorg en Sport van 20 december 2018 met tweede voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (27529, H)

  De commissie neemt de brief van 20 december 2018 voor kennisgeving aan; toezegging T02375 blijft in afwachting van de volgende voortgangsrapportage als deels voldaan geregistreerd staan (status wordt 1 januari 2020). De commissie besluit schriftelijk te reageren op het voorstel van de minister voor een gedachtewisseling over het programma Gespecificeerde Toestemming Structureel (GTS). Een conceptbrief zal aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  5.
  Toezeggingen actief donorregistratiesysteem: T02589, T02590, T02595, T02597

  Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 21 december 2018 met nieuwe versie communicatieplan actief donorregistratiesysteem (33506, Y)

  De commissie bespreekt de brief van 21 december 2018 (33506, Y) en besluit op 29 januari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  De commissie besluit toezegging T02589, in afwachting van de in de brief van 20 september 2018 (33506, X) aangekondigde (aanpak van) de evaluatie, aan te merken als deels voldaan (deadline wordt 1 januari 2020). De status van T02590 blijft, in afwachting van de in de brief van 20 september aangekondigde wetswijziging waarmee de voorhangprocedure geregeld wordt, deels voldaan (status wordt 1 juli 2019). Toezeggingen T02595 en T02597 blijven, in afwachting van nadere informatie, als openstaand geregistreerd staan (met als deadline 1 juli 2019).

  6.
  Kabinetsstandpunt derde evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

  Brief van de minister van VWS van 8 januari 2019 (29963, B)

  De commissie neemt de brief van 8 januari 2019 voor kennisgeving aan.

  7.
  Vervolg op het Schakelteam personen met verward gedrag

  Brief van de staatssecretaris van VWS 19 december 2018 (25424, K)

  De commissie besluit op 29 januari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  8.
  Stand van zaken staatssteuntoetsing

  Brief van de minister van VWS van 21 december 2018 (29214, A)

  De commissie neemt de brief van 21 december 2018 voor kennisgeving aan.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Financiën (FIN)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Meerjarig Financieel Kader (E180023)

  Stand van zaken

  De commissies besluiten de stand van zaken in de onderhandelingen van het Meerjarig Financieel Kader op geregelde tijden te agenderen. Na het werkbezoek van de commissie EUZA naar Brussel op 3-4 maart 2019 zullen de commissies overwegen welke vervolgstappen kunnen worden ondernomen.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32317, JP

  Verslag van de JBZ-Raad van 6-7 december 2018

  De commissie besluit wat betreft het onderdeel herziening gemeenschappelijk Europees asielstelsel een mondeling overleg met de staatssecretaris J&V te voeren.

  De commissie besluit voorafgaand aan dit mondeling overleg de staatssecretaris te verzoeken in te stemmen met het geven van een technische briefing door ambtenaren van het ministerie van J&V en de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU. Daarnaast zou de commissie over dit onderwerp ook willen spreken met rapporteurs uit het Europees Parlement en met de Commissie Meijers. De commissie verzoekt de staf deze bijeenkomsten te organiseren.

  2.
  34309

  Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

  De commissie stelt een lijst op met deskundigen en organisaties om uit te nodigen voor een deskundigenbijeenkomst over de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. De commissie verzoekt de staf deze bijeenkomst (zo mogelijk) op 12 februari 2019 te organiseren.

  3.
  T02538 en E180019 - VN Vluchtelingencompact

  Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het Global Compact voor gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

  De commissie besluit op 29 januari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor BHO d.d. 13 december 2018 inzake het VN Vluchtelingencompact.

  4.
  E180019 - VN Migratiecompact

  Voorstellen betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden totdat de antwoorden van de staatssecretaris van J&V van de nog niet beantwoorde vragen inzake het Migratiecompact naar de Kamer zijn gestuurd.

  5.
  32.317, JO

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid inzake nadere vragen van de PVV-fractie over het verslag van de JBZ-raad van 12-13 oktober 2017; JBZ-Raad

  De commissie besluit de brief van de ministers van J&V en Buitenlandse Zaken d.d. 4 december 2018 voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie het onderwerp toetreding EU tot EVRM te blijven volgen.

  6.
  E180034, E180035 en E180036

  Gewijzigd voorstel voor een verordening inzake het Asielagentschap van de Europese Unie; Voorstel voor een verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht; Voorstel voor een richtlijn over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)

  De commissie besluit de technische briefing inzake de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel eerst af te wachten, alvorens dit agendapunt weer op te voeren.

  7.
  E180037

  Voorstel voor een verordening inzake de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V d.d. 14 december 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

  8.
  COM(2018)855

  Commissiemededeling over visumwederkerigheid

  De commissie besluit de Commissiemededeling inzake visumwederkerigheid voor kennisgeving aan te nemen.

  9.
  Mededelingen en informatie

  Het lid van Hattem (PVV) verzoekt de staf de overzichten met nieuw gepubliceerde Europese Commissievoorstellen de volgende commissievergadering opnieuw te agenderen.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  COSAC Voorzitterbijeenkomst, Roemenië, 20-21 januari 2019

  De commissie bespreekt de ambtelijk geannoteerde agenda en stemt ermee in. Zij besluit om tijdens de sessie over procedurele zaken een opmerking te maken over de concept COSAC-programma's van januari en juni. Dit zal nog nader worden afgestemd met de vertegenwoordiging van de Tweede Kamer in de delegatie.

  2.
  Commissiemededeling over verdere versterking van subsidiariteit en evenredigheid en betere regelgeving in het kader van de dagelijkse werking van de Europese Unie (d.d. 23 oktober 2018)

  De commissie besluit om de Commissiemededeling in behandeling te nemen en deze op een later moment opnieuw te agenderen. Zij verzoekt de staf met de Tweede Kamer op ambtelijk niveau af te stemmen of er eventuele gezamenlijke acties kunnen worden ondernomen.

  3.
  Brief inzake schriftelijke procedure voor de vaststelling van de besluiten van de Raad tot ondertekening en sluiting van het terugtrekkingsakkoord

  De commissie besluit de brief van 10 januari 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  21.501-20; 21.501-02

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Europese Raad van 13 en 14 december 2018; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 8 januari 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie besluit de brieven (21.501-20 en 21.501-02) voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  Mededelingen en informatie

  Naar aanleiding van de mededelingen verzoekt de commissie de staf om de werkbezoeken aan Brussel en Parijs opnieuw onder de aandacht van de leden te brengen.
  De griffier herinnert de aanwezige fracties aan de lopende procedure voor het vaststellen van de Europese prioriteitenlijst van de Eerste Kamer.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35095 IX

  Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2018 (najaarsnota)

  De commissie brengt (blanco) eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2.
  T02508

  Toezegging Rapporteren over arbeidsproductiviteit (34.775/34.700)

  De commissie beschouwt toezegging T02508 inzake het rapporteren over arbeidsproductiviteit als voldaan en neemt nota van de nieuwe toezegging om voortaan jaarlijks te rapporteren over de productiviteit in de Miljoenennota's.

  3.
  T02633

  Toezegging Het toezenden van een brief over de financiële sector (35.000)

  De commissie besluit toezegging T02633 als voldaan aan te merken en in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van de op 18 december 2018 ontvangen brieven inzake de financiële sector. De leden van de fractie van D66 (Prast) zijn voornemens op 22 januari 2019 hiervoor inbreng te leveren.

  4.
  COM(2018)767

  Commissiemededeling inzake de Kapitaalmarktunie: tijd voor hernieuwde inspanningen om te zorgen voor investeringen, groei en een sterkere rol van de euro

  De commissie besluit de mededeling inzake de Kapitaalmarktunie voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  COM(2018)766

  Commissiemededeling: Derde voortgangsrapport over de vermindering van niet-renderende leningen en verdere risicovermindering in de bankenunie

  De commissie besluit de mededeling inzake het derde voortgangsrapport over de vermindering van niet-renderende leningen en verdere risicovermindering in de bankenunie voor kennisgeving aan te nemen.

  6.
  Europese parlementaire week Brussel - 18 en 19 februari 2019

  De leden Van de Ven (VVD), Van Rij (CDA) en Prast (D66) melden zich aan voor deelname aan de Europese parlementaire week op 18 en 19 februari 2019.

  7.
  Inventarisatie deelname EUZA-werkbezoek Brussel op 3-4 maart 2019

  Het lid Rinnooy Kan (D66) meldt zich aan voor deelname aan het EUZA-werkbezoek aan Brussel op 3 en 4 maart 2019. Het lid Ester (ChristenUnie) meldt zich onder voorbehoud aan.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35095 XV

  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (najaarsnota)

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  34655, A - Verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

  Brief van de minister van SZW van 20 december 2018 in reactie op brief van de commissie van 8 juli 2018 (verslag schriftelijk overleg 34655, A)

  De commissie besluit op 5 februari 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  3.
  Mededelingen en informatie

  Op verzoek van de leden van de SP-fractie (Don) wordt nagegaan hoe de Tweede Kamer de brief behandelt inzake de voortgang in de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34534

  Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 29 januari 2019.

  2.
  Aanbieding ontwerp-Klimaatakkoord

  Brief van de minister van EZK van 21 december 2018 (32813, G)

  De commissie besluit de doorrekening, de kabinetsappreciatie en de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens het Klimaatakkoord in behandeling te nemen. Wel verzoekt de commissie de staf de komende tijd alle stukken gerelateerd aan dit onderwerp ter kennisneming aan de agenda's toe te voegen.

  3.
  Vestigingsklimaat: de bijdrage van buitenlandse bedrijven aan onze economie

  Brief van de minister van EZK, mede namens de minister van BHOS, van 18 december 2018 (32637, I)

  De commissie besluit op 29 januari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  4.
  Commissiemededeling inzake de eengemaakte markt in een veranderende wereld

  De commissie besluit de Commissiemededeling inzake de eengemaakte markt in een veranderende wereld niet in behandeling te nemen.

  5.
  Mededelingen en informatie

  De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche met betrekking tot het Wetsvoorstel toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij (35.006).

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35013

  Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 februari 2019.

  2.
  Proces behandeling wetgevingsproducten stelselherziening omgevingsrecht

  Brief van de minister van BZK van 11 januari 2019 in reactie op de brief van 8 november 2018 (Verslag schriftelijk overleg ((33118, AO))

  De commissie bespreekt dit agendapunt in samenhang met punt 3. Zij besluit schriftelijk te reageren op de brief van 11 januari 2019 en het agendapunt daarom aan te houden tot 22 januari 2019. Op die datum zal de door de staf op te stellen conceptbrief ter vaststelling worden geagendeerd

  Voorts spreekt de commissie over extra ondersteuning tijdens de behandeling van de verschillende wet- en regelgevingsproducten behorend bij de stelselherziening omgevingsrecht. Zij besluit die bespreking op 22 januari 2019 voort te zetten, mede aan de hand van de door de staf opgestelde notitie van 12 december 2018.

  3.
  Voortgang stelselherziening omgevingsrecht

  Brief van de minister van BZK van 21 december 2018 (33118, AN)

  De commissie bespreekt dit agendapunt in samenhang met punt 2. Zij besluit dit agendapunt aan te houden tot 22 januari 2019 en verzoekt de staf haar bij die gelegenheid te informeren over de voortgang van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986) in de Tweede Kamer. Op voorstel van het lid Verheijen (PvdA) verzoekt zij de staf tevens om informatie inzake de in de brief van 21 december 2018 genoemde VTH-systemen en de in die brief opgenomen verwijzing naar aansluiting van omgevingsdiensten op de gemeentelijke initiatieven in het kader van de Omgevingswet.

  De commissie spreekt voorts over extra ondersteuning tijdens de behandeling van de verschillende wet- en regelgevingsproducten behorend bij de stelselherziening omgevingsrecht. Zij besluit die bespreking op 22 januari 2019 voort te zetten, mede aan de hand van de door de staf opgestelde notitie van 12 december 2018.

  4.
  34864

  Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  De commissie besluit de regering per brief te informeren over de voorgenomen behandeling van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Een conceptbrief zal aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  5.
  Monitoringsrapportage NSL 2018

  Brief van de staatssecretaris van IenW van 19 december 2018 (30175, O)

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van IenW van 19 december 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

  6.
  Aanbieding werkprogramma 2019-2020 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

  Brief van de minister van IenW van 19 december 2018 (33411, C)

  De commissie besluit de brief van de minister van IenW van 19 december 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

  7.
  Rondvraag

  De commissie besluit het voorgehangen Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad (31936, E) op 22 januari 2019 te agenderen.